پایان نامه طراحی و تبیین الگوی کارکردی بیمه شهری در شهرداری کلانشهر تهران

سارا یمینی
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
مدیریت امور شهری
دکتر فریدون وردی نژاد

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از پوشش های بیمه ای بر عملکرد شهرداری کلان شهر تهران و با هدف طراحی بسته بیمه شهری صورت گرفته است.
جهت نیل به هدف پژوهش، پس از بررسی مدل های سنجش عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی متوازن  به عنوان مدل مطلوب جهت استفاده در شهرداری کلان شهر تهران، شاخص های ابعاد چهارگانه مدل، به شرح زیر تعیین گردید:
بعد شهروند: میزان مشارکت، ایمنی و رضایت شهروندان، ارتقای تصویر سازمان در اذهان شهروندان، ارتباط مستمر با شهروندان، تقویت حس شهروندی و پاسخگوئی به شهروندان؛
بعد مالی: کاهش و بهره وری هزینه ها، درصد رشد درآمد پایدار، تطبیق با بودجه، برگشت سرمایه بکار گرفته شده و درصد رشد خدمات و درآمد؛
بعد فرایندهای کاری داخلی: کاهش مراحل و سرعت و نحوه انجام کار، نوآوری و خلاقیت، زمان تحویل و ارتقای کیفی خدمات؛
بعد یادگیری و رشد: بهبود مهارت ها، معرفی شایسته خدمات جدید و طرح های نو، کیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی، هزینه های مصروفه در زمینه تحقیق و توسعه، آگاهی کارکنان از حقوق شهروندی و بازخور گرفتن از شهروندان.
سپس با توزیع پرسشنامه ای میان مدیران شهری، وضعیت موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران بررسی شد. طبق نتایج این پرسشنامه، میان وضع موجود و مطلوب در شاخص های عملکردی فاصله معناداری وجود دارد. بیشترین فاصله در بعد یادگیری و رشد و کمترین فاصله در بعد فرایندهای کاری داخلی دیده می شود. بعد شهروند و بعد مالی نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
پس از تائید معناداری فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران، به بررسی تأثیرگذاری پوشش های بیمه ای بر مؤلفه های عملکردی آن پرداختیم. در این راستا پس از شناسایی انواع پوشش های بیمه ای، نظرات مدیران بیمه با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری گردید. نظرات مؤید بهبود عملکرد شهرداری تهران با بکارگیری برخی از پوشش های بیمه ای بود.
درنهایت، پوشش های مؤثر به صورت مجموعه ای تحت عنوان بسته بیمه شهری، شامل بیمه-های مسئولیت جامع شهرداری ها، آتش سوزی و خطرات تبعی، مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، تمام خطر پیمانکاران، تمام خطر نصب، سازه های تکمیل شده، تجهیزات الکترونیکی، حوادث، عمر، درمان گروهی و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ارائه گردید.
واژگان کلیدی: عملکرد شهرداری، الگوی ارزیابی متوازن، بهبود عملکرد، کلان‌شهر تهران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0