پایان نامه بررسی میزان صرفه جویی هزینه ها در مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهر تهران

محمود نیکزاد زیدی
دانشگاه آزاد فیروزکوه
کارشناسی ارشد
مدیریت بازگانی گرایش مالی
دکتر محسن محمدیان آقا جانی

چکیده:
 تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان صرفه جویی در هزینه و زمان حاصل از تغییر سیستم در ایستگاههای جمع آوری و حمل زباله شهر تهران صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، با استفاده از مدل مفهومی ۸ بعدی و مطالعات میدانی در مناطق ۲۲ گانه، به جمع آوری داده ها در ۴ بعد مربوط به زمان و شده و مورد تحلیل Excel و SPSS 4 بعد مربوط به هزینه پرداخته شده است. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار قرار گرفته است.
نتایج آزمونهای Tزوجی نشان می دهد که بین میزان زمان و هزینه مصرف شده در روشهای سنتی و مکانیزه T نتایج آزمونهای تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهند که با تغییر سیستم از روش سنتی به مکانیزه، مدت زمان برداشت زباله، زمان رفت و برگشت، زمان توقف و زمان تلف شده کاهش یافته است. همچنین در ۴ بعد مربوط به هزینه، با تغییر سیستم، هزینه پرسنلی کاهش یافته و هزینه های پرداختی توسط شهرداری، هزینه نگهداری و هزینه سرمایه گذاری افزایش یافته است. در کل، نتایج نشان می دهند که در بعد زمان، ما با کاهش زمان روبرو هستیم ولی در بعد هزینه ما با افزایش هزینه مواجه می باشیم. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافت هها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.
واژ ههای کلیدی:
مواد زائد- مدیریت مواد زائد جامد- هزینه- زمان
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0