پایان نامه رابطه ساخت اجتماعی شهرها و آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران)

پایان نامه رابطه ساخت اجتماعی شهرها و آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران)

محمود قدیری
تربیت مدرس
دکتری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عبدالرضا رکن الدین افتخاری

چ‍ک‍ی‍ده‌:
 ب‍راس‍اس‌ ه‍دف‌ (ک‍اه‍ش‌ ف‍راگ‍ی‍ر آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍راب‍ر م‍خ‍اطرات‌ طب‍ی‍ع‍ی‌)؛م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ (آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ ک‍لان‍ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ل‌ آن‌، س‍وال‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ گ‍ردی‍د: ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ – ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ک‍لان‍ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ در ب‍راب‍ر خ‍طر زل‍زل‍ه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‌؟ ج‍ه‍ت‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌، س‍ه‌دی‍دگ‍اه‌ زی‍س‍ت‍ی‌ – ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ ه‍ای‌ ذی‍ل‌ آن‍ه‍اش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ گ‍ردی‍دن‍د. ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ دی‍دگ‍اه‌ دوم‌، چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ظری‌ت‍دوی‍ن‌ و ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ذی‍ل‌ ارائ‍ه‌ ش‍د: (۱) ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ ب‍ا ج‍دای‍ی‌ گ‍زی‍ن‍ی‌ و س‍ک‍ون‍ت‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ از ن‍ظر (پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌) در م‍ح‍لات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ارت‍ب‍اط دارد. ب‍ه‌ طوری‍ک‍ه‌، خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍لات‍ی‌ ک‍ه‌ ازپ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د، از م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍الات‍ری‌ب‍رخ‍وردارن‍د؛ (۲) اف‍زای‍ش‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍اس‍ک‍ون‍ت‌ در م‍ح‍لات‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ر از ن‍ظر م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ا ک‍اه‍ش‌م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ه‍م‍راه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د؛ (۳) در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ل‍ه‌ و پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ دان‍ش‌ ون‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ دارن‍د؛ (۴) ع‍وام‍ل‌ ش‍غ‍ل‌، درآم‍د و ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار، از طری‍ق‌ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ن‍ق‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د. ب‍رای‌ داوری‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ا، در چ‍ارچ‍وب‌ (روش‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ راب‍طه‌ ای‌)(ک‍م‍ی‌ – پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌)، از روش‌ ه‍ای‌ (ع‍ل‍ی‌ – م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌) و(ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌) اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د. ل‍ذا، ب‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ واح‍د ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍ان‍وار در م‍ح‍ل‍ه‌؛ اب‍ت‍دا از طری‍ق‌روش‌ ک‍وک‍ران‌، ح‍ج‍م‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د؛ س‍پ‍س‌ ب‍ا طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ح‍لات‌ک‍لان‍ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در چ‍ه‍ار طب‍ق‍ه‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‍ه‌ از ه‍ر طب‍ق‍ه‌؛ خ‍ان‍واره‍ای‌ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ از م‍ح‍لات‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. داده‌ ه‍ای‌م‍ورد ن‍ی‍از ن‍ی‍ز از طری‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ خ‍ان‍وار و ب‍رداش‍ت‌ م‍ی‍دان‍ی‌، گ‍ردآوری‌ و ازطری‍ق‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ردی‍دن‍د. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ ی‍ک‍طرف‍ه‌ و آزوم‍ون‌ت‍وک‍ی‌ در ت‍ای‍ی‍د ف‍رض‍ی‍ه‌ اول‌ ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ای‍گ‍اه‌اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ م‍ح‍لات‌ چ‍ه‍ارگ‍ان‍ه‌، از ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍رخ‍وردارن‍د؛ض‍رای‍ب‌ ب‍ت‍ای‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر ن‍ی‍ز ض‍م‍ن‌ ت‍ای‍ی‍د ف‍رض‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ دوم‌،س‍وم‌ و چ‍ه‍ارم‌، ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ر داش‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌و از م‍س‍ی‍ر ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ اس‍ت‌. م‍طاب‍ق‌ ض‍ری‍ب‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ن‍ی‍ز، ۸۸ درص‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ت‍وس‍ط ت‍رک‍ی‍ب‌ خ‍طی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ح‍ل‍ه‌،پ‍ای‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ری‍س‍ک‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د. در م‍ج‍م‍وع‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ای‍ن‌ گ‍زاره‌ ت‍ئ‍وری‍ک‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌: (درج‍ه‌ ای‌ ک‍ه‌ م‍ردم‌ در ب‍راب‍ر م‍خ‍اطرات‌آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍رن‍د ص‍رف‍ا واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ی‍ا طب‍ی‍ع‍ت‌ خ‍طر، و ی‍ا رف‍ت‍ار س‍ن‍ت‍ی‌ن‍ی‍س‍ت‌، ب‍ل‍ک‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‍ه‍ا در ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز م‍ی‌ ب‍اش‍د)..

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0