استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

استخراج شاخصهای شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده
محدودیت امکانات و منابع سازمانهای مرتبط با امر نوسازی و بهسازی شهری، ایجاب میکند که قبل از هرگونه اقدام در رابطه با بافت های فرسوده یک شهر، با استفاده از شاخصها و معیارهایی، میزان فرسودگی مناطق مختلف شناسایی و سپس برای هرگونه اقدام و سرمایه گذاری، اولویت بندی شوند. محدوده ی غربی شهر جهرم، از قدیمی ترین و اصلی ترین مناطق این شهر است که امروزه قدمت، نامقاوم بودن مصالح ساختمانی و فقر ساکنان، روزبه روز موجب فرسودگی بیشتر ساختار کالبدی آن گشته است. هدف از این پژوهش، بررسی و استخراج شاخصهای فرسودگی کلِّ بافت شهری در محدوده ی غربی شهر جهرم، با استفاده از روش وزندهی به شاخصهای موردنظر است. دادههای مورد استفاده، از بررسیهای میدانی، (GIS) هم پوشانی لایه های مربوطه، در سیستم نقشه ی کاربری اراضی و نگرش های کارشناسان و مهندسان شهرداری شهر جهرم فراهم آمده است. پس از آن که میزان فرسودگی منطقه، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بر اساس هر کدام از شاخصها، مشخّص شد و در جداول مربوطه نشان داده شد، با بهرهگیری از نظر کارشناسان مربوطه، هر یک از شاخصها وزندهی شد. در نهایت، کلّ لایه های مربوط به هرکدام از شاخصها، در سیستم مذکور هم پوشانی شدند. نتیجه کار نشان داد که به ترتیب، شاخص نفوذپذیری، ریزدانگی و استحکام کالبدی مهم ترین عوامل مؤثر در شدت فرسودگی منطق هی مورد ۹۳ درصد از مطالعه هستند. با توجه به مجموع دادهها در طی عملیات هم پوشانی، حدود ۱۸ محدوده ی مورد مطالعه، فرسودگی متوسط به بالا دارند.


متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0