طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(مطالعات پایه اقتصادی ناحیه مشهد)

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(مطالعات پایه اقتصادی ناحیه مشهد) جلد۵

مقدمه جلد پنجم
با توجه به فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد و جلدهای ده گانه گزارش نتایج آن، جلد پنجم این مطالعات، به مطالعات پایه اقتصادی اختصاص دارد که در چهار فصل ارائه شده است. فصل او ل- بررسی وضعیت عمومی اقتصاد ناحیه در این فصل در دو بند جداگانه به بررسی -۱ نیروی انسانی در بخش های اقتصادی ناحیه ۲- فعالیت پایه اقتصادی ناحیه: (با توجه به گروههای عمده فعالیت و ارزش افزوده بخ شهای اقتصادی ناحیه) پرداخته شده است. فصل دو م- بررسی بخشهای اقتصادی ناحیه: بررسی سه بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات) با توجه به آمارهای موجود در این فصل پرداخته شده است ، همچنین در این فصل به زیارت و گردشگری ناحیه به عنوان بخش چهارم اقتصاد ناحیه توجه شده است.
فصل سو م- برنام هها و طر حهای عمرانی اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین اعتبارات مربوط به توسعه که به دستگاههای اجر ایی ناحیه اختصاص یافته است در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهار م- جمع بندی روندها، توا نها و محدودی تهای اقتصادی ناحیه: در این فصل روندها، توان ها و محدودیت های مربوط به نیروی انسانی، فعالیت پایه اقتصادی، عملکرد بخش های اقتصادی و … ، در نحوه توسعه حال و آتی ناحیه مشهد خلاصه شده است. لازم به ذکر است که آمار و ارقام استفاده شده در بخش های اقتصادی ناحیه مربوط به آمارگیری سال ۱۳۷۵ می باشد که در این سال شهرستان کلات بخشی از شهرستان مشهد بوده است و در بررسی های مختلف اقتصادی، ناحیه با سه شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته است.

2015-02-17_074742 2015-02-17_074750 2015-02-17_074758 2015-02-17_074806 2015-02-17_074812 2015-02-17_074844

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود طرح جامع ناحیه مشهد جلد ۵

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0