کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی

کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی

چکیده
در سالهای اخیر استفاده از مرور نظا م مند ۱ که شامل فرا تحلیل ۲ می شود، در علوم مختلف از جمله ایمنی ترافیک رشد چشمگیری داشته است. فرا تحلیل، روشی برای خلاصه سازی و برآورد تخمین کلی از مطالعاتی است که به بررسی اثر اصلاحات انجام گرفته در ایمنی ترافیک می پردازد. یکی از مهم ترین خطاهای موجود در روش فراتحلیل، خطای انتشار ۳ است، که ناشی از عدم انتشار مطالعات عموماً کوچک و دارای تاثیر غیر قابل انتظار است. نمودار قیفی ۴ یک ابزار بصری برای تشخیص خطای انتشار است، اگرچه ارزیابی چشمی نمودار قیفی به تحلیلگر در دستیابی به فهمی از طبیعت داده ها کمک میکند اما مطلوبست که برای کاهش ارزیابی های ذهنی در تشخیص خطای انتشار، از آزمونهای آماری استفاده گردد. این مقاله به معرفی و تشریح دو آزمون آماری روش همبستگی رتبه بندی ۵ و روش رگرسیون خطی ۶، در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی بر اساس نمودار قیفی می پردازد. به عنوان نمونه موردی، فرا تحلیل اثرات ایمنی طرحهای آرام سازی ترافیک شهری انجام گرفت، این مطالعه به دلیل عدم بررسی خطای انتشار و تفاوت بین نتایج ارایه شده در ادبیات پیشین دارای اهمیت است. این مطالعه موردی در برگیرنده اطلاعات ۴۶ مطالعه است که به بررسی تاثیر طرحهای آرام سازی ترافیک پرداخته اند. فراتحلیل انجام گرفته به ترتیب بیانگر کاهشهای ۱۵ ، ۱۷ و ۱۴ درصدی، به طور میانگین در شمار تصادفات جرحی، غیر جرحی و کل تصادفات بعد از اعمال اصلاحات آرام سازی ترافیک است. آزمونهای آماری، عدم وجود خطای انتشار را در مطالعات ارزیابی شده نشان دادند.
واژ ه های کلیدی: خطای انتشار، روش همبستگی رتبه بندی، روش رگرسیون خطی، ایمنی ترافیک، آرا م سازی ترافیک شهری

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0