پایان نامه بررسی تاثیر گروه‌ها‌ی ذینفع در فرایند تصمیم‌گیری مدیران ارشد شهرداری تهران

محمود ایمانی اسمرز
تهران
کارشناسی ارشد
مدیریت امور شهری
دکترغلام رضا طالقانی

چکیده :
استقلال مدیران شهری در فرایند تصمیم گیری دلالتهای با اهمیتی بر روی کیفیت مدیریت شهر و ارائه خدمات عمومی توسط نهادهای محلی دارد. میزان این استقلال بر اساس شیوه ها حکومتی و فرایند تمرکززدایی تعریف و تبیین می شود. در این تحقیق سعی شده است تا میزان نفوذ وزارتخانه ها و سازمانهای قوه مجریه در تصمیمات مدیران ارشد شهرداری تهران سنجیده شود.نفوذ به معنای ترکیبی از تلاش برای تغییر تصمیمات و موفقیت در تغییر تصمیمات در نظر گرفته شده است. همچنین،  فرایند تصمیم گیری در سه مرحله اساسی شامل ۱) شناسایی مسئله ۲) انتخاب راه حل و ۳) اجرای راه حل انتخابی تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شورای اسلامی شهر تهران ، شهردار ، و معاونین شهردار می باشد. در این تحقیق از آمار توصیفی استفاده شده است. این روش شامل تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها‌، نمایش ترسیمی ، و محاسبه مقادیری از قبیل نما ، میانگین ، میانه و …. میباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث می شود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ( با سئوالات بسته – مقیاس لیکرت- و سئوالات باز) و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که هر چند تلاش‌های قابل توجهی برای نفوذ در تصمیمات مدیران ارشد شهرداری تهران از سوی وزارتخانه‌ها‌ و سازمان‌های دولتی وجود دارد اما بخشی از این تلاشها جزو وظایف حاکمیتی حکومت مرکزی بوده و یا بدلیل پراکندگی وظایف مدیریت شهری میان نهادهای ملی و محلی صورت می گیرد. بخش دیگری از  این تلاش‌ها  نیز که از دیدگاه مدیران ارشد شهرداری اعمال نفوذ محسوب می شود تاثیر قابل توجهی روی فرایند تصمیم‌گیری آنان نداشته و نفوذ محسوب نمی شود.در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت نظام مدیریت یکپارچه شهری (که علاوه بر کاهش تنش میان حکومت مرکز و محلی زمینه را برای افزایش مشارکت مردم و بهبود کیفیت خدمات عمومی می شود) توسط قانونگذار ، متولیان برنامه های پنج ساله توسعه و مدیران شهرداری ارائه شده است. همچنین پیشنهاداتی برای بررسی دقیقتر و گسترده تر موضوع توسط پژوهشگران تنظیم شده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0