بررسی رابطه قدرت منطقه ای، اقتصاد و سیاست خارجی براساس سند چشم انداز

برنامه ریزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بررسی رابطه قدرت منطقه ای، اقتصاد و سیاست خارجی براساس سند چشم انداز

چکیده
سیاست خارجی پدید های ترکیبی و متأثر از عوامل ساختاری، پویای یهای سیاسی داخلی، منطق های و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویتها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمد ه ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتاً طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال ۱۳۸۲ ، سند چشم انداز ۱۴۰۴ را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تأکید میکند. همچنین با تأکید بر عوامل ساختاری و انسانی ب هصورت توأمان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چه ارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه ساز هانگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.
واژگان کلیدی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم اندا ز ۱۴۰۴ ، توسعه اقتصادی، سیاست خارجی توسعه گرا، برنامه ریزی سیاست خارجی

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0