شرح خدمات طرحهای آماده سازی زمین

بسمه تعالی
« شرح خدمات طرحهای آماده سازی »
پیش نویس
جهت تهیه طرحهای آماده سازی ضروری است ، مهندسین مشاور نسبت به تدوین اهداف تهیه طرح با هماهنگی کارفرما اقدام نموده و کلیات مطالعات و طراحی مجموعه مورد نظر را متناسب با این اهداف تهیه، تنظیم و به شرح زیر ارائه نمایند.
مرحله اول: مطالعات و بررسی های مورد نیاز
-۱ انجام مطالعات
-۱-۱ بررسی های کلی در مقیاس شهر
توضیح: این قسمت از مطالعات، عمدتا از طریق بررسی و استخراج از طرحهای توسعه شهری موجود (اعم از طرح جامع، توسعه و عمران، هادی و غیره) که قبلا برای شهر تهیه شده است صورت می گیرد.
نتایج این بررسی ها، خلاصه، دسته بندی و تدوین شده، بطوری که موارد زیر را روشن نماید:
-۱-۱-۱ عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، وضع موجود و آینده.
-۲-۱-۱ تحولات گذشته، وضع موجود و پیش بینی رشد و تحولات شهر در آینده (جمعیت – تراکم جمعیتی)
-۳-۱-۱ امکانات رشد کالبدی، حدود ج هات و مراحل توسعه و موقعیت اراضی مورد مطالعه در ارتباط با چگونگی توسعه شهر در آینده، همچنین محدوده های مصوب و پیشنهاد شده برای شهر (محدوده و حریم ) و وضعیت زمین های آماده سازی نسبت به توسعه آتی شهر در ارتباط با جهات توسعه
-۴-۱-۱ کلیات نحوه استفاده از اراضی و نظام کلی تقسیمات کالبدی شهر در حال و آینده (همراه با نظام استقرار مراکز خدمات عمومی شهری، ناحیه ای و غیره) و نحوه استفاده از
اراضی در منطقه مورد مطالعه بطور مشروح تر.
-۵-۱-۱ وضعیت شبکه های عبور و مرور اصلی و اصلاحات و پیش بینی های مربوط به آنها.
-۶-۱-۱ کلیات تغییرات تراکم در مناطق و محلات مختلف شهر در آینده و جزئیات تغییرات تراکم در منطقه مورد مطالعه.
-۷-۱-۱ تهیه بیانیه چشم انداز
-۸-۱-۱ تعیین اهداف خرد
-۹-۱-۱ تعیین سیاستها و راهبردهای طراحی
-۲-۱ مطالعات اقلیمی
-۱-۲-۱ زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نور و انرژی خورشید.
-۲-۲-۱ بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری
-۳-۲-۱ بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری
-۴-۲-۱ بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.
-۵-۲-۱ تدوین اصول و مبانی طراحی محیط و بررسی تاثیرهای استقرار و جهت بهینه آن در رابطه با خصوصیات اقلیمی، چشم اند از ها و مزیت های طبیعی و فرهنگی در شهر مورد نظر
-۳-۱ مطالعات کالبدی
-۱-۳-۱ بررسی و چگونگی روند ساخت مسکن در دوره معاصر گذشته در شهر و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه، بررسی شیوه ها، نیازها و چگونگی خدمات و تجهیزات شهری و بررسی
تاثیرات متقابل این مسائل بر برنامه مسکن برای اراضی مورد نظر
-۲-۳-۱ گونه شناسی مسکن موجود
-۳-۳-۱ رابطه فضاهای باز، بسته و نیم باز
-۴-۳-۱ نحوه ارتباط با گذر
-۵-۳-۱ فضاهای همسایگی
-۶-۳-۱ دانه بندی بافت و مسکن موجود
-۷-۳-۱ نفوذپذیری بافت
-۸-۳-۱ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در شهر و منطقه آماده سازی
-۹-۳-۱ معیارها و ضوابطی که در طرح کالبدی شهر و تهیه طرحهای شهری مورد توجه قرار گرفته است (با توجه به بررسی های انجام شده درباره معماری، مصالح رایج، فضاهای شهری، بافت شهری، اقلیم، فرهنگ و سنت های گذشته و موجود شهر).
-۴-۱ مطالعات زیست محیطی
-۱-۴-۱ استخراج اطلاعات و بررسی مقدماتی مربوط به امکان تامین آب، برق و فاضلاب مجموعه سکونتی براساس مطالعات طرحهای موجود شهری
-۲-۴-۱ بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی تفصیلی
-۳-۴-۱ شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود
توضیح: در مواردی که طرحهای مزبور تهیه نشده یا نیاز به اصلاح و تجدیدنظر داشته باشد مشاور موظف است پس از تایید محدوده مورد نیاز برای تهیه طرح تفصیلی از سوی کارفرما، نسبت به تهیه طرح تفصیلی اقدام نماید.
-۴-۴-۱ شناسایی و معرفی مواهب طبیعی شهر (چشم اندازها)
-۵-۱ بررسی های مربوط به پدافند غیرعامل تعریف: منظور از پدافند غیرعامل کلیه، تسهیلاتی است که به منظور مقابله با حملات دشمن یا حوادث غیرمترقبه طبیعی از طریق اعمال در برنامه ریزی و طراحی صورت می گیرد.
-۱-۵-۱ بررسی روشهای مخلتف پدافندی غیرعامل در سیاستهای مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
-۲-۵-۱ بررسی و شناخت مناسبترین روشهای امداد رسانی در مواقع عادی و اضطراری در مقیاسهای مختلف سلسله مراتب تقسیمات شهری تا واحد مسکونی
-۳-۵-۱ انتخاب مناسبترین معیارها جهت دستیابی به پدافندغیرعامل و اعمال آن در طراحی
-۴-۵-۱ تدوین ضوابط، معیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل و اعمال آن در طراحی
-۵-۵-۱ تدوین ضوابط، م عیارها و مقررات مربوط به پدافند غیرعامل در مقیاسهای سلسله مراتب شهری تا واحدهای مسکونی از طریق مدارک و مراجع ذی ربط
-۲ برنامه ریزی ساخت در زمینه های موجود
-۱-۲ بررسی های مربوط به زمین آماده سازی:
-۱-۱-۲ وضع موجود تراکم های جمعیتی و ساختمانی و نحوه استفاده از اراضی در بخشهای ساخته ۱ و مطابقت / شده (در صورت وجود ) در محدوده طرح تفصیلی (همراه با نقشه به مقیاس حداقل ۲۵۰۰ آن با پیشنهادات طرح توسعه شهر مورد نظر
-۲-۱-۲ وضع ساختمانهای موجود در اراضی مورد مطالعه از نظر نوع مصالح، معماری، کیفیت ساختمانی (واجد ارزشهای ف رهنگی و تاریخی، فرسوده، تخریبی، مرمتی، واجد ارزش نگهداری ) تعداد طبقات، دانه بندی، همجواری و الگوهای طراحی
-۳-۱-۲ وضع موجود شبکه دسترسی طول، عرض، سطح مفید، مقاطع عرضی، جهت و درصد شیب، نوع پوشش آنها ) موقعیت و حجم پارکینگها، حجم عبور و مرور در معابر اصلی در م حدوده مورد مطالعه و مناطق اطراف آن.
-۴-۱-۲ وضع بناها و محوطه های تاریخی، واقع در اراضی مورد نظر (در صورت وجود ) در رابطه با فضاهای اطراف و تعیین حریم و ضوابط حفاظتی مربوطه به آنها با توجه به ضوابط و معیارهای تعیین شده توسط سازمانهای مسئول
-۵-۱-۲ شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی (در صورت وجود ) و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط
-۲-۲ بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین
-۱-۲-۲ بررسی و تحلیل ویژگیهای توپوگرافی و عوارض ارتفاعی موجود در زمین در جهت اصلاح و استفاده بهینه از آنها در جانمائی عناصر طرح
-۲-۲-۲ بررسی وضعیت زمین از نظر سیل گیر بودن زمین و راههای مقابله با آن و تاثیر آن در طرح های تفصیلی و آماده سازی
-۳-۲-۲ بررسی وضعیت گسلهای احتمالی موجود در زمین و ارائه پیشنهادهای لازم جهت کاهش مخاطرات آن
-۴-۲-۲ تعیین جایگاه محدوده اراضی مورد نظر برای آماده سازی در نظام تقسیمات شهری
-۵-۲-۲ بررسی همجواریها و شبکه دسترسی میان زمین آماده سازی و اراضی همجوار و مراکز شهری موجود و انتخاب مسیرهای دسترسی مناسب برای تامین این منظور. تامین آنها
-۳-۲ تهیه الگوی سازمان فضایی مجموعه
این الگو با توجه به الگوهای واحده ای مسکونی و همسایگی و فضاهای خدماتی (چگونگی تنظیم فضاهای سکونتی ) و الگوهای فضاهای عمومی شهری و طرح تفصیلی مصوب تهیه
گردیده و مبنای طرح آماده سازی قرار می گیرد. این الگو باید بتواند سازمان فضایی و سیمای عمومی مجموعه و اراضی آماده سازی را قبل از تهیه طرح آن تصویر نماید.
* تعیین نقاط، محورها و نشانه های محله ای، ناحیه ای و منطقه ای و شهری
-۴-۲ بررسی شیوه های مدیریت ساخت (سازمان اجرایی)
-۱-۴-۲ بررسی روشهای مناسب فنی و اقتصادی برای استفاده از انواع مصالح ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و امکانات اقتصادی، فنی و سنتی منطقه با الویت استفاده از مصالح بومی
-۲-۴-۲ بررسی امکانات و محدودیتهای فنی موجود در صنعت ساختمان
-۳-۴-۲ بررسی روشها و تکنیکهای مرسوم ساخت مسکن در منطقه
-۳-۴-۲ بررسی مدیریتهای مختلف ساخت مسکن در منطقه اعم از انفرادی، تعاونی، شرکتهای خصوصی و دولتی و تجزیه و تحلیل آنها
-۴-۴-۲ بررسی روشهای مختلف ساخت، نقاط قوت و ضعف هر یک از روشها و پیشنهاد روش انتخابی
-۵-۴-۲ برآورد مصالح قابل تامین در محل و منطقه و بررسی راهها و روشهای تهیه یا تامین کسری آنها
-۶-۴-۲ بررسی و پیشنهاد منابع تامین اعتبار احداث واحدهای مسکونی در زمین مورد نظر
-۷-۴-۲ بررسی و پیشنه اد مدیریت ساخت، ماشین آلات و کارکنان فنی مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی
-۸-۴-۲ ارائه مدیریت ساخت و مرحله بندی اجرای طرح همراه با پیش بینی زمان تقریبی لازم برای اجرای مراحل مختلف
-۹-۴-۲ تعیین بخشهایی از مجموعه که باید برای آن طراحی معماری صورت گیرد.
-۱۰-۴-۲ تنظیم برنامه حفظ، نگهداری و بهسازی آینده مجموعه
-۱۱-۴-۲ تعیین اولویتهای اجرائی
-۱۲-۴-۲ طراحی الگوهای واحدهای همسایگی با مجموعه های شهری و فضاهای عمومی شهری مطالعه شده در حدی که بتواند مبنای طراحی شهری و تنظیم فضاهای عمومی و ارتباطی محله یا محلات مورد نظر قرار گیرد و در مجموع در طرح ریزی سا خت و بافت، تقسیم بندی اراضی و سایر جنبه های طراحی فضاهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
-۱۳-۴-۲ تهیه الگوی فضاهای عمومی شهری مانند گذرها، میدانها، گره ها، فضاهای باز عمومی، توقفگاهها، بدنه سازیها و ۰۰۰
-۵-۲ نتیجه برنامه ریزی مسکن
-۱-۵-۲ تعیین ابعاد و قطعات تفکیک زمین با توجه به مجموع عوامل فوق
-۲-۵-۲ تهیه الگوهای حجمی از واحدهای مسکونی سایر کاربریهای شهری
-۳-۵-۲ تهیه نقشه تفکیک قطعات زمین با مقیاس ۱:۵۰۰
-۴-۵-۲ تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و راهنماهای طراحی فضای شهری این ضوابط و مقررات باید به کیفیتی مطالعه گردد که براساس آنها کنترل فعالیتهای ساختمانی و اقداماتی که در شکل گیری نهایی فضاهای شهری موثرند، امکانپذیر گردیده و از طریق بیان تصویری، زمینه های کنترل اجرای ایده های طراحی فضاهای مورد نظر را میسر نماید.
-۵-۵-۲ ارزیابی کلیه اعتبارات و هزینه های مورد نیاز طرح
-۶-۵-۲ برآورد مقدماتی هزینه های اجرای طرح
-۷-۵-۲ برنامه ریزی مالی اجرای طرح
-۸-۵-۲ تعیین هزینه های آماده سازی کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی قابل فروش طرح براساس نرخ ترجیحی و دستورالعملهای ابلاغ شده به انضمام تهیه نقشه های مربوطه
تبصره: کلیه برنامه ریزیهای م الی در این بند با توجه به این اصل که بخش عمومی (دولتی ) هیچگونه سرمایه گذاری در محدوده این اراضی نخواهدکرد و کلیه هزینه های سرشکن شده از طریق جمعیتی که بر روی زمین مورد نظر اسکان می یابند، تامین خواهد شد.
مرحله دوم طراحی
• تهیه طرح آماده سازی
• تهیه نقشه کاربری اراضی
• تهیه نقشه شبکه معابر
• تهیه نقشه هدایت آبهای سطحی
• تهیه نقشه تراکم ساختمانی
• تهیه نقشه های مربوط به شبکه های تاسیساتی (آبرسانی، برق و فاضلاب، در صورتی که تهیه آنها بعهده مهندسین مشاور باشد).
• تهیه طرح فضاهای عمومی شهری مانند : میادین خیابانها، معابر، تق اطعها نشانه های شهری (مقاطع طولی و عرضی، جزئیات مربوط به موقعیت و خصوصیات فضاهای سبز مجاور آنها، پیاده روها، پارکینگهای اطراف آنها، خط کشی ها و غیره).
• فضاهای باز شهری : پارکینگها، فضای سبز و ۰۰۰ (به نحوی که تهیه نقشه های محوطه سازی براساس آنها ممکن باشد.)
• تهیه نقشه های مقدماتی مراکز تجاری نمونه که همزمان با عملیات آماده سازی اجرا ( خواهد شد. (ع-و- ۸۰۹۹

شرح خدمات طرح آماده سازی زمین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0