برنامه ریزی منطقه ای و تعادل شبکه شهری در ایران

برنامه ریزی منطقه ای و تعادل شبکه شهری در ایران

چکیده
برنامه ریزی منطق های به عنوان اقدامی برای رقع عدم تعادل در یک فضای جغرافیایی صورت گرفته و محصول آن ایجاد سازمانی متوازن از فعالیت و جمعیت است. در این مقاله ابتدا به بررسی نخست شهری و شبکه شهری پرداخته شده و سپس به طرح اثرات برنامه ریزی های قبل و بعد از انقلاب در ساماندهی جمعیت و نقش آن در شکل دهی به شبکه شهری ایران پرداخته شده است. روش این مقاله توصیفی-تحلیلی می باشد که در آن ابتدا بر اساس مطالعات اسنادی به گردآوری مه مترین منابع در ارتباط با شبکه شهری و نیز برنام هریزی منطقه ای در ایران پرداخته شده است. سپس بر اساس اطلاعات ب هدست آمده به تحلیل داده هاپرداخته شده است و نتایج در قالب تحلیل اطلاعات ارائه شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیرات عمیق برنام هریزی منطقه ای در تعادل جمعیتی و توازن در شبکه شهری ایران دارد.
کلید واژه ها: شبکه شهری، نخست شهری، جمعیت، برنامه ریزی منطقه ای، ایران

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0