سند توسعه شهرستان قشم(کامل)

مطالعه بخشی از این سند :

خلاصه مراحل تنظیم سند توسعه شهرستان:
-۱ شرح خدمات مطالعات بصورت خلاصه و بدون تفضیل تهیه وتدوین شده وهدف اصلی از آن دستیابی به اقدامات ، طرح ها وپروژه های محرک توسعه منطقه می باشد.
-۲ تدوین برنامه توسعه صرفاً برپایه اطلاعات و داده های موجود و با استفاده از اسناد بالادستی ، بخشی ومطالعات انجام گرفته صورت گرفته است و در موارد لزوم نیز از مشاهدات میدانی واسناد دستگاههای اجرایی بکارگرفته شده است.
-۳ متدولوژی مورد استفاده برنامه ریزی منطقه ای و بر مبنای استنتاجات کلی حاصل از تجزیه وتحلیل وضعیت موجود و بر پایه تجارب کارشناسی بوده است.
-۴ سند توسعه شهرستان قشم همانند سایر شهرستانها در فرصت زمانی بسیار محدود چند ماهه و با توجه به ضرورتها و الزامات خاصی تهیه و تدوین شده واز اینرو صرفاً مهمترین مباحث مربوط به توسعه وسیاست ها وجهت گیری ها و… ،همراه با مهمترین اقدامات محرک توسعه و طرح پروژه های توسعه ساز را هدف گرفته است.
-۵ چشم انداز، اهداف، راهبردهای وسیاستهای اجرایی هرشهرستان صرفا بر اساس برنامه چهارم توسعه استان وتحولات منطقه است . لذا بخش اعظم آن از این سند مصوب اخذ ومصادیق شهرستانی آن تعیین شده است .
بطورکلی سندتوسعه شهرستان قشم درچهارچوب فرآیند کلی برنامه چهارم استان با افق ۷ساله تهیه شده ومشتمل بردو مجلد با موضوعات راهبردی وتفصیلی می باشد. موضوعات راهبردی مشتمل بر:
مبانی چشم انداز
اهداف برنامه
راهبردهای اساسی برنامه عملیاتی
مهمترین سیاستهای اجرایی
طرحها وپروژه های اولویت دارد محرک توسعه
جداول برنامه شامل پیش بینی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای، شاخص های اهداف
سرمایه گذاری وتخصیص منابع مالی برحسب امور، فصول وبرنامه ها .
پروژه های پیشنهادی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸
موضوعات تفصیلی مشتمل بر:
وضع گذشته و موجود شهرستان
تحلیل وضع موجود
سازمان فضایی
قابلیتهای و محدودیتها
جدول آمار نامه شهرستان

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

سند توسعه شهرستان قشم – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0