توسعه مدل بارش – رواناب با استفاده از GIS

چکیده
مدل تانک یکی از مدل های پیشنهادی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوزه آبریز را توسط چند تانک متوالی شبیه سازی به طور قابل توجهی در مدلسازی هیدرولوژیکی بکار برده شده اند. یکی از اهداف مهم (GIS) می کند. سیستم های اطلاعات جغرافیایی بکارگیری این سیستم ها لحاظ نمودن تغییرات مکانی سیستم بارش  رواناب است. برای نیل به هدف فوق، اطلاعات ورودی به مدل پیشنهادی در این تحقیق به دو گروه تقسیم بندی شده است. گروه اول شامل داده های هیدرولوژیکی نظیر آمار بارندگی و سیلاب ثبت GIS شده در ایستگ اه های اندازه گیری است. گروه دوم اطلاعات توصیفی است که از تجزیه و تحلی لهای انجام گرفته توسط توابع استخراج می شود. مدل علاوه بر شبیه سازی، قابلیت کالیبراسیون را نیز دارا است که بر اساس هیدروگرا فهای حاصل از مشاهدات انجام انجام GIS می گیرد و م یتوان آن را برای چندین زیرحوزه انجام داد. شبیه سازی مدل م یتواند با استفاده از برنامه کامپیوتری و یا در محیط برای رسم نمودارهای هیدروگراف GIS شود اگر چه شبی هسازی نیازمند بسط و توسعه فراتر است. همچنین از قابلیت های گرافیکی محیط سیل به منظور تسهیل در نتیجه گیری استفاده می شود. مدل پیشنهادی برای حوزه آبریز معرف امامه بکار رفته و پس از کالیبراسیون، با همراه با دخالت GIS استفاده از مشاهدات مستقل صحت مدل مورد تایید قرار گرفته است. نتایج مدل حاکی از آن است که با استفاده از تغییرات مکانی بارش، دقت نتایج افزایش یافته است.

دانلود کامل مقاله – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0