بررسی فنی و اقتصادی تولید برق و انرژی از بیوگاز حاصل از زباله های شهری در شهرستان رباط کریم

بررسی فنی و اقتصادی تولید برق و انرژی از بیوگاز حاصل از زباله های شهری در شهرستان رباط کریم

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه زباله های شهری علاوه بر آلودگی هوا و خاک، به سبب تولید گاز متان باعث افزایش گازهای گلخانه ای و پدیده گرم شدن زمین میشوند. یکی از راههای ممکن، حل مشکلات زیست محیطی و اقتصادی حاصل از زباله های شهری و بهبود مدیریت استفاده از پسماندها و زباله های شهری برای تولید انرژی و کامپوست است که هدف این مقاله نیز دستیابی به آن است. روش پژوهش: روش پژوهش در این کار پژوهشی مطالعه موردی و مروری  تحلیلی است. همچنین به منظور جمع آوری بخشی از اطلاعات، از روش میدانی در قالب توزیع بیش از ١٠٠ پرسشنامه در جامعه آماری استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات کتابخانهای، و فراهم نمودن آمار مستند به بکارگرفته شده است. (NPW) منظور ارزیابی اقتصادی طرح، تکنیک روش خالص ارزش حال یافته ها: نتیجه بررسی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه ۶٠٠ کیلو واتی تولید برق با استفاده از ٧٣ تن زباله در شهر رباطکریم نشان میدهد که اولا با توجه به وضعیت جمعیتی و فرهنگی رباطکریم از لحاظ مدیریت شهری پسماند امکان تفکیک زباله وجود دارد. همچنین با انجام سرمایه گذاری اولیه حدود ۵٠ میلیارد ریالی، احداث این نیروگاه توجیه اقتصادی دارد زیرا تمامی مبالغ سرمایه گذاری شده در طول پروژه برگشت داده میشود، حتی در سناریو بدبینانه تا پایان عمر مفید ١۵ ساله نیروگاه، بیش از ٣٠ میلیارد ریال سود نیز از این طرح حاصل میگردد لذا اجرای آن قویا توصیه میگردد. نتیجه گیری: مطالعات انجام شده در رباط کریم حاکی از موفقیت آمیز بودن احداث کارخانه تولید برق و انرژی و کامپوست در راستای بهبود مدیریت پسماند و زباله های شهری میباشد. لذا این پروژه برای شهرهای اقماری تهران که از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی دارای شرایط مشابه هستند قابل تعمیم و اجرا است. با اجرای چنین پروژههایی علاوه بر توجیه اقتصادی تا حدودی میتوان مدیریت جمعآوری پسماند و زبالههای شهری را بهبود بخشید.
واژگان کلیدی: بیوگاز، مدیریت زبالههای شهری، رباطکریم

دانلود مقاله مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0