چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار

قسمتی از چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار در پایین مطالعه بفرمایید:

مقدمه؛ معرفی چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار
مروری بر عملکرد پیشین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و نیز مجموعه اقدامات پی ش بینی شده و در پی ش روی، نبود چارچوب نظری و نظام مند در فرایند بازآفرینی شهری در ایران را نمایان ساخت. نبود چنین چارچوبی همواره کج روی ها و موازی کاری های بیشمار، عدم انطباق برخی اقدامات با اهداف اصلی بازآفرینی شهری و درنهایت خ لاء ها و آسیب های جبران ناپذیری را سبب گردیده است.
چارچوب جامع بازآفرینی پایدار شهری بمنظور گردهم آوردن کلیه اقدامات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران حول یک محوریت واحد نظری تنظیم شده است . هدف از تنظیم این چارچوب ، عملیاتی کردن سندملی عمران و بهسازی شهری در یک فرایند علمی است که بهبود عملکرد، ارتقای بهره وری و تاثیر گذاری و مبارزه با تفکر درو ن گرای افراطی را سبب خواهد شد. این چارچوب نظری بر اساس ترسیم جایگاه موجود و مقصد مطلوب سعی در ت رسیم راه های دستیابی به چشم انداز مطلوب در اسناد بالادست شرکت مادر را دارد.
این سند ضمن تعریف بیانیه چش مانداز و بیانیه ارزش ها، به معرفی اهداف کلان، راهبردها، تاکتیک ها و برنامه ها پرداخته است . اهداف کلان، راهبردها و تاکتیک ه ا بعنوان اصولی کلی و یکسان در کلیه نهادها و دستگا ه های مسئول و متولی در امر بازآفرینی شهری و در قالب اصول فرابخشی معرفی شده اند. این اصول می توانند در تمامی این ارگان ها در دستور کار قرار گرفته و بر اساس ماموریت سازمان ی ویژه اشان در فرایند بازآفرینی شهری پایدار، برنامه اجرایی[برنامه ها و اقدامات] ویژه خود را تعریف کنند. در این میان همچنین نقش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی امر بازآفرینی شهری در باف تهای هدف، عامل پیوند دهنده و هدای تکننده این شبکه همیاری در تحقق بازآفرینی شهری پایدار است. چارچوب تدوین شده بیش از همه در تدوین و هدایت برنامه اجرائی شرکت مادر چه در زمینه اقدامات نرم افزاری و چه سخت افزاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. همچنین این چارچوب نظری با ارائه شاخص های کیفی امکان ارزیابی اصولی و منطقی و فارغ از پیش فرض های تجربی را فراهم خواهد ساخت. در این نوشتار نخست "روش و فرایند تدوین چارچوب مذکور"،" اسناد پشتیبان و بکاررفته در تدوین چارچوب " و "تعریف مفاهیم پایه" ارائه گردیده است. سپس یافته ها به صورت کلی در قالب یک نمودار تصویری و نیز به صورت تفصیلی شرح داده شده اند. در نهایت برای مشخص شدن نحوه بهره برداری از این چارچوب نمونه هایی از ماتریس ها و جداول قابل پیش بینی به عنوان خروجی ها در حوز ه برنامه ریزی نمایش داده شد ه اند.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0