مقاله رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی

مقاله رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی رویکرد محیط زیستی که توسط آقایان محمد پناهنده و منصور صوفی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

در مقابل دیدگاه سنتی حفاظت محیط زیست که مبتنی بر رهیافت اصلاحی و تصفیه آلودگیهای صنعتی پس از ایجاد و در انتهای به دنبال فرایند تولید در گامهای تغییر و (PP) « پیشگیری از وقوع آلودگی » میباشد، دیدگاه نو، مبتنی بر رهیافت (EoP) خط نتیجه تکاملی (PP) کاهش مواد اولیه مصرفی، بهبود مستمر فرایند، طراحی مجدد محصول ، بازیافت و استفاده مجدد است. رهیافت است، که بر اساس آن منافع اجتماعی ناشی از فعالیتهای صنعتی متکی به دو عامل بنیادی (TQM) رهیافت مدیریت کیفیت جامع اثربخشی و کارایی حداکثر که در مجموع، بهرهوری را رقم میزنند، است. این دو عامل بنیادی، توسعه پایدار صنعتی را با هدف تلفیق رشد صنعتی و حفظ کیفیت محیط زیست از طریق انتخاب صحیح منابع اولیه مصرفی، کاهش مصرف منابع، بهبود مستمر فرایندهای تولیدی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصول و مشارکت فعال تمامی کارکنان در فرآیند تولید و حفاظت محیط زیست امکانپذیر میکند. آینده سازمانها با توجه به موج جدید جهانی شدن به دو متغیر کارایی اقتصادی و تضمین کیفیت محیط زیست گره خورده است ودر کشورهای در حال توسعه،پاسخ مناسب به این دو متغیر مستلزم تجدید نظر اساسی در سیاستها و راهبردهای اهمیت زمینه سازی برای کاربرد ، PP صنعتی،تجدید ساختار و روش عملکردی صنایع موجود میباشد. در این مقاله با تشریح رهیافت این رهیافت در فعالیتهای صنعتی و منافع بالقوه آن به بحث کشیده میشود.

 

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0