سند ملی توسعه استان قزوین

سنـــد ملـی توســعه

 اســتان  قزویــن

 

الف  – اصلی ترین قابلیت های توسعه

 

 1. برخورداری از موقعیت ممتاز مکانی از نظر همجواری با مجموعه شهری تهران به عنوان  بزرگترین بازار مصرف کشور
 2. برخورداری از موقعیت ویژه جغرافیایی به عنوان پیوند دهنده استانهای شمال و غرب با مرکز کشور و نیز قرارگیری در مسیر راههای شمال – جنوب، شرق – غرب و مسیرهای ارتباطی بین المللی
 3. وجود اقلیم متنوع، منابع آب و خاک مستعد و بهره مندی از زیرساخت های سازمان یافته ، تولید و مدیریت مزرعه و برخورداری از قابلیت توسعه فعالیت های زراعی و باغی (آبی و دیمی)
 4. برخورداری از واحدهای دامپروری متمرکز صنعتی به عنوان دومین قطب طیورداری در کشور و قابلیتهای دامداری و آبزی پروری
 5. توسعه یافتگی بخش صنعت، برخورداری از وجود شهرک های صنعتی متعدد ، مجهز و سازمان یافته ، وجود معادن و ذخایر معدنی و امکان توسعه فعالیت های صنعتی جدید (به لحاظ محدودیت استقرار F صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران)
 6. دسترسی به منابع انسانی، کارآمد و تحصیلکرده و وجود مراکز آموزش عالی متعدد به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و ایفای نقش تمرکززدائی از فعالیت های آموزش عالی مجموعه شهری تهران
 7. برخورداری استان از زیربنای سازمان یافته شبکه‌های جاده‌ای، حمل و نقل ریلی و سوخت و انرژی و امکان برخورداری از فرودگاه مرکز خدمات کشاورزی
 8. وجود آثار تاریخی و فرهنگی متنوع و هم چنین جاذبه های طبیعی 
 9. وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش،‌ نگرش مثبت جامعه به فعالیت های ورزشی،‌گرایش به بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیردولتی (NGO) به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در توسعه ورزش

 

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه

 

 1. استقرار بخشی از استان در شعاع گسل زلزله البرز مرکزی و جنوب استان قزوین
 2. ضعف زیرساخت های مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آب و خاک
 3. ضعف شبکه های بازاریابی و خدمات پشتیبانی تولید و نیز کمبود صنایع پشتیبانی بخش کشاورزی و فرآوری محصولات باغی ، دام و طیور استان
 4. کمبود فضاهای فرهنگی و هنری و امکانات اقامتی و تأسیسات و تجهیزات مربوط به فعالیت های گردشگری
 5. توسه نیافتگی خدمات برتر و تخصصی در استان متناسب با موقعیت و جایگاه آن و ضعف کمی و کیفی در زمینه تأسیسات و تجهیزات شهری

۶- وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهای عمومی

 

ج – مسائل اساسی استان

 

 1. تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در مرکز استان و عدم تعادل در سازمان فضایی در زمنیه نظام شهری و ارائه خدمات برتر
 2. توسعته بی رویه فعالیت های صنعتـی و توزیع آن در خارج از شهرکها و مجتمع های صنعتی  
 3. چالش سر ریز شدن وظایف مدیریت نشده و عملکردهای ملی و منطقه ای تهران به استان
 4. عدم توجه مناسب به بازسازی و مرمت آثار تاریخی و حفظ منابع طبیعی و بهره برداری از آن در توسعه صنعت گردشگری
 5. ضعف امکانات بازرگانی داخلـی و خـارجی و عــدم رشـد متناسب آن با سایر فعالیت های اقتصادی و به ویژه بخش صنعت
 6. فرسایش و تخریب حوزه های آبخیز استان و نیز افت شدید آبخوان ها و عدم تعادل  بین منابع تغذیه کننده و تخلیه کننده آبهای زیرزمینی .
 7. وجود و گسترش شوری در جنوب شرقی استان و لزوم اجرای برنامه های کنترل،‌ ورود و خروج آبهای سطحی و منطقه
 8.  فقدان نظام شناسایی استعدادهای ورزشی

 

د- اهـــداف بلـــندمـــــدت

 

با توجه به قابلیت‌ها و تنگناها، توسعه استان بر پایه توسعه صنعت و کشاورزی و استفاده حداکثر از قابلیت‌های بازرگانی و گردشگری استوار خواهد بود. بدین ترتیب اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از :

 1. ارتقاء نقش و سهم استان در ساختار اقتصاد ملی با بهره گیری از موقعیت ویژه جغرافیایی و همجواری با منطقه شهری تهران
 2. تداوم توسعه صنعتی استان براساس قابلیت‌های موجود و در راستای تمرکززدایی از تهران و بهره‌مندی از ممنوعیت استقرار صنایع جدید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری منطقه شهری تهران
 3. حفظ، احیاء و بهره برداری اصولی از منابع آب و خاک و جنگل و مرتع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار با اولویت آبخوان های با بیلان منفی
 4. توسعه‌وگسترش‌فعالیت‌های‌کشاورزی و ارتقاء بهره‌وری عوامل‌تولید در این بخش
 5. ارتقاء کیفیت و توان خدماتی منطقه شهری قزوین با قابلیت خدمات رسانی در مقیاس ملی در راستای تمرکززدائی فعالیت از تهران
 6. تقویت و تجهیز شبکه های زیربنایی استان با تأکید بر حمل و نقل سریع ریلی و ارتباطات، متناسب با توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی
 7. افزایش ایمنی مراکز زیست و فعالیت در مقابل بلایای طبیعی با اولویت مناطق زلزله خیز
 8. تأمین آب کافی برای حفظ و توسعه مراکـز زیست و فعالیت های استان با اولویـت آب شرب،‌ محیط زیست، صنعت و کشاورزی
 9. تقویت و توسعه امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) و (ICT) .
 10. توسعه فعالیت های گردشگری و بهره برداری از جاذبه های تاریخی و طبیعی استان
 11. توسعه فعالیت های بازرگانی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان در مسیر کریدورهای بین المللی حمل و نقل
 12. توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون در امور اقتصادی ،‌سیاسی و فرهنگی

۱۳- اعتلاء معرفت دینی ، ارزشهای فرهنگی و ویژگی های هویتی استان و تقویت استعدادهای فرهنگی و هنری در آن

۱۴- نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

  15-  ارتقـاء نـقش ورزش در تأمین سلامت جـسمی و روحـی و تقویـت توانمنـدیهای افــراد     وگروههای اجتماعی

       16- دست یابی به هدف های توسعه هزاره (M.D.G) در استان

۱۷- توانمندسازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی  بزرگ

۱۸- توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان

 

هـ – راهبردهای بلندمدت توسعه

 

 1. ایجاد شرایط، امکانات و بسترهای مناسب قانونی، مدیریتی و زیربنائی لازم برای پذیرش بخشی از فعالیت های تولیدی و خدماتی قابل انتقال از مجموعه شهری تهران به استان .
 2. پرهیز از ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی بزرگ مقیاس در منطقه شهری قزوین و هدایت آنها به دیگر مراکز مستعد استان ، با اولویت شهرک های صنعتی .
 3. سازماندهی فعالیت های صنعتی جدید با تأکید بر محور قزوین – تاکستان – ابهر به عنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی استان .
 4. اولویت بخشیدن به تکمیل زنجیره های تولید صنایع موجود بویژه پتروشیمی و ارتقاء فن آوری در آنها و توسعه صنایع معدنی،‌ فضایی، داروئی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی، ماشین سازی، شیمیایی و سلولزی، ‌برق و الکترونیک، ‌فلزی و صنایع خودرو 
 5. گسترش صنایع HI-Tech با ارزش افزوده بالا به ویژه در نواحی متراکم صنعتی و ایجاد پارک های علمی و فن آوری .
 6. تجهیزسرمایه‌های‌خردومنابع ‌مالی‌محلی‌وجذب‌سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیتهای اقتصادی
 7. بهینه سازی الگوی کشت، توسعه کشت مکانیزه و مدیریت بهینه اراضی با رویکرد جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ناحیه میانی به ویژه در دشت قزوین .
 8. نظارت بر بـهره بـرداری بهینه از منابع آب های سطـحی و زیرزمـینی و تغذیه مصنوعی سفره های آب و نیز حفظ و توسعه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی آبخیزهای استان به ویژه در حوزه آبخیز سفیدرود.
 9. ایجاد شرایط مناسب برای گسترش کشت های فشرده، تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی تجاری و صنایع تبدیلی.
 10. گسترش سیستم های نوین آبیاری و توسعه کشت های متراکم با اولویت اراضی پیرامون منطقه شهری قزوین ، ناحیه میانی به ویژه دشت قزوین.
 11. تأمین و تقویت زیرساخت‌ها و ساماندهی فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر آثار تاریخی و فرهنگی استان قزوین و قلعه الموت و جاذبه‌های طبیعی دریاچه اوان.
 12. تعادل بخشی سازمان فضایی استان و تقویت و تجهیز نقاط شهری مستعد در نواحی  شمالی و جنوبی استان جهت خدمات رسانی به نواحی روستایی پیرامون .
 13. گسترش شبکه‌های ارتباطی سریع زمینی بین منطقه‌ای با اولویت شبکه‌ریلی‌قزوین– تهران و توجه به نقش منطقه ای استان در تمرکززدائی ارتباطی از تهران .
 14. حفاظت ابنیه، تأسیسات و تجهیزات مراکز زیست و فعالیت و زیربناها در مقابل خطرات زلزله به ویژه در مناطق زلزله خیز جنوب غربی استان .
 15. تقویت و تجهیز زیرساخت ها و نهادهای لازم برای توسعه فعالیت های بازرگانی نوین.

۱۶-تقویت مراکز آموزش عالی در جهت تمرکززدائی دوره های کارشناسی از دانشگاه‌های تهران و توسعه تحصیلات تکمیلی و مراکز تحقیقاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات .

۱۷-ایجاد سازوکارهای لازم و حمایت از افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

۱۸-گسترش ورزش های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه‌ای در استان

۱۹-ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و بهره‌مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی

۲۰- دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابری جنسیتی  و توانمندسازی زنان

۲۱- کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان

۲۲- مبارزه با بیماری های عمده (ایدز / H.I.V ، سل ،‌مالاریا و …)

۲۳- حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های   تعاونی

۲۴- بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعی،‌ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه استان

 25- نهادینه‌کردن ‌رویکرد مدیریت‌ عرضه ‌و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه مصرف آب

 26- ایجاد زمینه های لازم برای جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب

 27- گسترش پوشش بیمه های اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حوادث

     

                  شـاخص های هــدف کمـی در بـرنامه چهـارم

ردیف

شاخص های هدف

واحد اندازه گیری

سال (۱۳۸۳)

سال (۱۳۸۸)

۱

نرخ رشد جمعیت

درصد

۴۵/۱

۱۵/۱

۲

نسبت شهر نشینی از کل جمعیت

درصد

۶۷

۶۹

۳

نرخ بیکاری

درصد

۳/۸

۳/۸

۴

نسبت بهره برداری (برداشت ) از منابع آب سطحی به کل حجم آبهای قابل تجدید شونده

درصد

۵۷

۶۰

۵

نسبت بهره برداری (برداشت ) از منابع آب زیر زمینی به کل حجم آبهای قابل تجدید و استحصال زیر زمینی

درصد

۶۹

۷۷

۶

نسبت آب قابل تنظیم به آب تجدید شونده

درصد

۰

۰

۷

نسبت حجم مخزن به آب تجدید شونده

درصد

۰

۰

۸

کل تولید محصولات زراعی در سال افق

هزار تن

۱۶۵۳

۹

کل تولید محصولات باغی در سال افق

هزار تن

۶۸۳

۱۰

تولید محصولات دامی در سال افق

هزار تن

۳۵۹

۱۱

نسبت مساحت مناطق تحت کنترل محیط زیستی به کل مساحت استان

درصد

۵/۱۶

۲۰

۱۲

ارزش سالانه صادرات غیر نفتی

میلیارد ریال

۵۳۳

۱۰۸۵

۱۳

نسبت جمعیت باسواد ۶ ساله و بالاتر به کل جمعیت ۶ ساله و بالاتر

درصد

۱۱/۸۸

۱۳/۹۰

۱۴

پوشش تحصیلی جمعیت ۱۸-۶ ساله

درصد

۸۳

۹۰

۱۵

نسبت دانشجو به یکصد هزار نفر جمعیت

نفر

۳۰۵۰

۴۹۳۵

۱۶

تعداد موسسات، مراکز، کانونهای فرهنگی و هنری، و اردو گاه های پرورش کودکان و نوجوانان و جوانان

عدد

۴۸۷

۶۲۶

۱۷

تعداد مراکز،کانونها، و قطب های جهانگردی تجهیزشده، بناهای مهم تاریخی و فرهنگی تعمیر و ساماندهی حریم شده

عدد

۱

۵

۱۸

سرانه فضاهای ورزشی ( سرپوشیده و باز ) در کل جمعیت

متر مربع

۶۲۲/۰

۰۴۲/۱

۱۹

تعداد مراکز ملی، قطب های پژوهشی، پارک هاو مراکز رشد علم وفناوری

عدد

۲

۱۱

۲۰

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

۷/۲۵

۴۷

۲۱

ضریب نفوذ تلفن همراه

درصد

۱/۵

۴۵

۲۲

ضریب نفوذ اینترنت

درصد

۲۳/۹

۱۱/۲۸

۲۳

تعداد مشترکین گاز طبیعی

مشترک

۱۳۰۷۷۵

۱۷۴۷۷۵

۲۴

ظرفیت عملی نیرو گاههای تولید برق

مگاوات

۱۹۵۴

۱۹۵۴

۲۵

نسبت تعداد تشکل هاو نهادهای مدنی برای هر یکصد هزار نفر جمعیت

عدد

۶/۱۰

۳/۱۹

۲۶

نسبت طول راه های روستایی آسفالته به کل طول راه های روستایی

درصد

۲/۳۴

۲/۵۹

۲۷

نسبت طول راه های فرعی آسفالته به کل طول راه های فرعی

درصد

۷۲

۱۰۰

۲۸

رفع نقاط حادثه خیزی در جاده ها

درصد

۱۷

۱۰۰

 

شـاخص های هــدف کمـی در بـرنامه چهـارم

 

ردیف

شاخص های هدف

واحد اندازه گیری

سال (۱۳۸۳)

سال (۱۳۸۸)

۲۹

نسبت برخورداری جمعیت (شهری و روستایی ) از برق

درصد

۹۷

۹۸

۳۰

سرانه سرمایه گذاری سالانه برای حمل ونقل عمومی درون شهری

هزار ریال

۱۰۰

۵۰۰

۳۱

گسترش پوشش بیمه های اجتماعی (نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت فعال )

درصد

۵۸/۴۶

۶۵

۳۲

شیوع کم وزنی متوسط و شدید در کودکان زیر پنج سال (شهری )

درصد

۶/۵

۴

۳۳

شیوع کم وزنی متوسط و شدید در کودکان زیر پنج سال (روستایی )

درصد

۱۱

۵

۳۴

کاهش (به نصف رسانیدن ) تعداد سوانح و حوادث حمل ونقل

مورد

۴۲۵۳

۱۸۰۰

۳۵

میزان بی سوادی درزنان همسردار ۱۰ تا ۴۹ ساله (شهری )

درصد

۱/۱۷

۸

۳۶

میزان بی سوادی در زنان همسردار ۱۰ تا ۴۹ ساله (روستایی )

درصد

۲/۳۴

۱۲

۳۷

امید به زندگی در بدو تولد

سال

۶۶

۷۱

۳۸

شاخص توسعه انسانی (HDI)

میزان

۶۸۹/۰

۷۴/۰

۳۹

شاخص رفاه اجتماعی

میزان

۵۱۸

۷/۸۲۸

۴۰

جمعیت زیر خط فقر نسبی

درصد

۴/۲۰

۱۱

۴۱

نسبت هزینه دهک ثروتمـند ترین به دهک فقیرترین خانواده ها (شهری)

برابر

۱۶

۱۴

۴۲

نسبت هزینه دهک ثروتمند ترین به دهک فقیرترین خانواده ها (روستایی )

برابر

۱۵

۱۳

۴۳

نسبت هزینه دو دهک ثروتمند ترین به دو دهک فقیرترین خانوده ها

برابر

۳۵/۹

۵/۵

۴۴

نسبت هزینه غیر خوراکی به کل هزنیه های خانوار (شهری )

درصد

۷۴

۸۱

۴۵

نسبت هزینه غیر خوراکی به کل هزینه های خانوار (روستایی )

درصد

۸/۵۹

۷۰

۴۶

نسبت جمعیت دارای هزینه های درمانی بیش از ۴۰ درصد هزینه خانوار (هزینه های کمر شکن درمانی )

درصد

۴/۲

۱/۱

 

 

شـاخص های هــدف کمـی در بـرنامه چهـارم

 

ردیف

شاخص های هدف

واحد اندازه گیری

طی برنامه

(۱۳۸۸-۱۳۸۴)

۴۷

کاهش تعداد کارکنان دولت

درصد

۵

۴۸

افزایش تعداد واحد های دولتی اداره گردیده به روش قیمت تمام شده

درصد

۵۰

۴۹

حجم تصدی های اجتماعی، فرهنگی واگذار شده به بخش غیر دولتی

درصد

۱۵

۵۰

نسبت برخورداری دستگاههای دولتی از امکانات اینترنتی

درصد

۱۰۰

۵۱

متوسط سرانه آموزش سالانه مدیران و کارکنان دولت

ساعت

۴۰

۵۲

کاهش در جمعیتی که حداقل انرژی غذایی لازم را دریافت نمی کنند

درصد

۲۵

۵۳

نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی

درصد

۵/۹۸

۵۴

نسبت دختران به پسران در سطوح تحصیلی

درصد

۹۷

۵۵

کاهش در نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده

درصد

۳۰

۵۶

کاهش درنرح مرگ و میر مادران در یکصد هزار تولد  زنده

درصد

۴۰

۵۷

کاهش در موارد جدید ابتلابه ایدز /HIV

درصد

۵۰

۵۸

افزایش درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری

درصد

۸/۰

۵۹

افزایش درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری

درصد

۷/۱۱

۶۰

افزایش شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی روستایی

درصد

۲۳

۶۱

افزایش شاخص جمعیت تحت پوشش فاضلاب روستایی

درصد

۲/۶

۶۲

سطح توسعه، اصلاح و جایگزینی باغات

هزار هکتار

۳۲

۶۳

عملیات آبخیزدرای

هراز هکتار

۲۵۲

۶۴

عملیات آب و خاک

هزار هکتار

۲۹

۶۵

متوسط افزایش اشتغال سالانه

نفر

۱۰۷۲۶

۶۶

نرخ رشد سالانه ارزش افزوده کلیه فعالیتهای اقتصادی

درصد

۷/۸

۶۷

سهم سرمایه گذاری مورد نیاز ازکل کشور

درصد

۰۳/۱

۶۸

نرخ رشد سالانه بهره وری سرمایه

درصد

۲/۲

۶۹

نرخ رشد سالانه بهره وری نیروی کار

درصد

۵

 


منبع شهرسازی آنلاین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0