پایان نامه تبیین نقش اقتصادی کلان شهر تهران در قدرت ملی

نویسنده:  حسین محمدیان
استاد راهنما: دکتر غلام حسن حیدری
استاد مشاور: دکتر محمد باقر قالیباف
تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیای سیاسی

چکیده:
قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئو پلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می نماید و هم زمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا می کند. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند دارای قدرتی می باشند که از بر آیند قوای ترکیب شده آنها بدست می آید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور یا ملت دانست.
 مردم یکی از عناصر مهم وجودی هر حکومت می باشند. به عبارت دیگر، حکومت باید دارای جمعیت باشد، وگرنه حکومت بشمار نمی آید. موضوع جمعیت یکی از مباحث جامعه شناسی، جغرافیای جمعیت و جغرافیای انسانی محسوب می گردد، ولی اثر بخشی سیاسی آن در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. جمعیت و ویژگی های آن به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه و قدرت ملی کشور محسوب می گردد. برخی عوامل و متغیرها مانند تعداد جمعیت ممکن است در یک کشور دارای کارکرد مثبت بوده و در کشور دیگر کارکرد منفی داشته باشد اما جمعیت کلان شهرتهران با توجه به روند تغییراتی که از گذشته تا به امروز داشته است از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مشخصی نداشته و بدون برنامه ریزی بصورت لکه ای در پهنه جغرافیایی کشور دیده می-شود که در سطح ملی کشور را با چالش های اساسی مواجه کرده است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمعیت کلان شهر تهران در قدرت ملی کشور پرداخته، که یافته های آن نشان می دهد کلان شهر تهران با وضعیت جمعیتی حال حاضر در قدرت ملی دارای کارکرد منفی می باشد.

واژگان کلیدی: کلان شهر تهران، جمعیت، قدرت ملی

چکیده فارسی پایان نامه یا رساله (شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده – حداکثر در ۱۰سطر)
از آغاز قرن بیست و یکم، موضوع قدرت ملی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده است و بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، چگونگی اندازه گیری قدرت ملی، نقشی بنیادین در مباحث مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و در نهایت تنظیم الگوی رفتاری سیاست خارجی ایفا می کند.
از سوی دیگر قرن بیست و یکم قرن شهرهاست، چرا که اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا شهرنشین اند، لذا بر همین مبنا اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که سرنوشت بشر امروز و آینده در شهرها رقم می‌خورد. شهرها که تا آینده-ای نزدیک اکثریت مردم جهان را در خود جای خواهند داد عرصه های رقابت جهانی برای جذب دانش و سرمایه شده اند، شهرها هریک به دنبال معروفیت در عرصه یا عرصه هایی از فعالیت بشر هستند تا در این رقابت وارد شوند.
کلانشهر تهران یکی از بزرگترین کلانشهر های جهان می باشد که قدرت سیاسی-  اداری کشور در قالب سیستم سیاسی بسیط آن در تهران به شکل یکپارچه و متمرکز درآمده است، قدرت اقتصادی و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در تهران متمرکز شده است در نتیجه رهبری اقتصاد ملی در تهران متمرکز شده و تمرکز اقتصادی و پولی با تمرکز سیاسی- اداری و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی همنوا و همراه گردیده است.
این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با بررسی و استفاده از برخی شاخص های اقتصادی مؤثر در قدرت ملی به تبیین نقش اقتصادی منطقه کلانشهری تهران در قدرت ملی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد یک چهارم قدرت اقتصادی کشور در این منطقه متمرکز شده است و همچنین در حال حاضر، نقش اقتصادی منطقه کلانشهری تهران در قدرت ملی دارای کارکردی منفی می باشد.
واژگان کلیدی: قدرت ملی، منطقه کلانشهری تهران، تعادل فضایی، تمرکز، عناصر اقتصادی

تبیین نقش اقتصادی منطقه کلانشهری تهران در قدرت ملی(www.shahrsazionline.com)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0