پایان نامه مدیریت زیست محیطی طراحی شهری با استفاده از روش SWOT

نویسنده:  سید رضا خاتمی
استاد راهنما: دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان
استاد مشاور: دکتر جعفر نوری
تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال
دانشگاه: آزاد
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست

این پایان نامه مورد حمایت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران قرار گرفته است.

چکیده
این پژوهش معیار های زیست محیطی در طراحی شهری و تأثیر مدیریت صحیح زیست محیطی را  در پارک لاله، واقع در منطقه ۶ شهر تهران، مورد بررسی قرار داده است .
هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای مدیریتی با رویکرد زیست محیطی در طراحی فضاهای شهری با توجه به شناخت معضلات آن و ارایه راهکارهای عملی مناسب در این زمینه می باشد از دیگر اهداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در کالبد شهر، توجه به هماهنگی در کاربرد بصری آن در استقرار کاربری های شهری، ایجاد همسویی بین طراحی شهری و راهکارهای صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های نو، ضرورت توجه به شرایط آب و هوایی در تعیین ضوابط مربوط به مصالح ساختمانی و نما، و بررسی شبکه های دسترسی  با توجه به الگوی توسعه شهر و توجه به نقش پیاده رو و دوچرخه در طرح شبکه راهها و …می باشد .در پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده است:
۱- " اعمال معیارهای زیست محیطی در طراحی محیط های شهری می تواند تحولات عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و کیفیت محیط شهری در پی داشته باشد" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تأیید شد.
۲- "نحوه مدیریت میتواند منجر به کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ها شود" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.
جامعه آماری عبارتند از کل جمعیت منطقه شش  به میزان۲۳۰۱۴۰ نفر، که پس از محاسبه، حجم نمونه ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.
اطلاعات مورد نظر از دو طریق جمع آوری شد:
ابتدا  نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک شناسایی و وضع موجود پارک با  استفاده از روشSWOT در خصوص عناصر طبیعی و مصنوع پارک لاله بدست آمد.سپس  نیازهای فزاینده طراحی شهری با نظر سنجی از کاربران از طریق پرسشنامه تنظیم شده بدست آمد.
 با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه ها و همچنین از تحلیل  SWOT پیشنهاد های لازم حاصل شد.

واژه های کلیدی:
 توسعۀ پایدار، معیارهای زیست محیطی، کیفیت شهری، مدیریت زیست محیطی .

خلاصه پروژه:

این پژوهش معیار های زیست محیطی در طراحی شهری و تأثیر مدیریت صحیح زیست محیطی را  در پارک لاله، واقع در منطقه ۶ شهر تهران، مورد بررسی قرار داده است .

هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای مدیریتی با رویکرد زیست محیطی در طراحی فضاهای شهری با توجه به شناخت معضلات آن و ارایه راهکارهای عملی مناسب در این زمینه می باشد از دیگر اهداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در کالبد شهر، توجه به هماهنگی در کاربرد بصری آن در استقرار کاربری های شهری، ایجاد همسویی بین طراحی شهری و راهکارهای صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های نو، ضرورت توجه به شرایط آب و هوایی در تعیین ضوابط مربوط به مصالح ساختمانی و نما، و بررسی شبکه های دسترسی  با توجه به الگوی توسعه شهر و توجه به نقش پیاده رو و دوچرخه در طرح شبکه راهها و …می باشد .در پژوهش دو فرضیه در نظر گرفته شده است:

۱- " اعمال معیارهای زیست محیطی در طراحی محیط های شهری می تواند تحولات عمده ای را در ساختار، بافت، سیما و کیفیت محیط شهری در پی داشته باشد" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تأیید شد.

۲- "نحوه مدیریت میتواند منجر به کاهش پیامدهای زیست محیطی ناشی از استقرار نوع کاربری ها شود" که با محاسبه فراوانی در صدی ،محاسبه آزمون پیرسون و وجود تفاوت معنی دار بین سوالات تایید شد.

جامعه آماری عبارتند از کل جمعیت منطقه شش  به میزان۲۳۰۱۴۰ نفر، که پس از محاسبه، حجم نمونه ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شده است.

اطلاعات مورد نظر از دو طریق جمع آوری شد:

ابتدا  نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پارک شناسایی و وضع موجود پارک با  استفاده از روشSWOT در خصوص عناصر طبیعی و مصنوع پارک لاله بدست آمد.سپس  نیازهای فزاینده طراحی شهری با نظر سنجی از کاربران از طریق پرسشنامه تنظیم شده بدست آمد.

 با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه ها و همچنین از تحلیل  SWOT پیشنهاد های لازم حاصل شد.

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بکارگیری روشهای مدیریتی با رویکرد زیست محیطی در طراحی فضاهای شهری با توجه به شناخت معضلات آن و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی مناسب در این زمینه می باشد همچنین از دیگر اهداف آن شناسایی عناصر مثبت موجود در کالبد شهر، توجه به هماهنگی در کاربرد بصری آن در استقرار کاربری های شهری، ایجاد همسویی بین طراحی شهری و راهکارهای صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های نو، ضرورت توجه به شرایط آب و هوایی در تعیین ضولبط مربوط به مصالح ساختمانی و نما و بررسی شبکه های دسترسی با توجه به الگوی توسعه شهر و توجه به نقش پیاده رو و دوچرخه در طرح شبکه راهها و … می باشد که تمامی این موارد به نحوۀ به کارگیری معیارهای زیست محیطی به منظور رسیدن به یک وضعیت زیست محیطی متعادل و ایجاد محیط های شهری با کیفیت استاندارد برای  شهروندان بستگی دارد.

اهداف فرعی:

– شناسایی عوامل زیست محیطی تأثیر گذار در طراحی پارکها

– بررسی تأثیرات مثبت طراحی فضاهای سبز و پارکها بر شهروندان

– چگونگی دخالت فضاهای سبز و پارکها بر هویت یک منطقه شهری

– طراحی فضاهای شهری در ترکیب با فضاهای سیز و پارکها

– طراحی فضاهای تعامل اجتماعی در شهر و ایجاد پیوند بین طبیعت و محیط شهری در منطقه مورد مطالعه

– نگرش اساسی به نحوه تأثیر طراحی المانهای معماری در ایجاد محیط های اجتماعی مناسب برای شهروندان

– طراحی یک مدل مناسب بدنه شهری در تداخل با فضاهای سبز و پارکها

– دستیابی به چگونگی طراحی و تفکیک فضاهای حرکت سواره و پیاده در خیاباهای شهری

 

نتیجه گیری:

شاید مهمترین ویژگی های پارک لاله تهران موقعیت قرارگیری آن در مرکز شهر تهران و وسعت آن              می باشد و از طرفی از جمله پارکهایی است که به دلیل قدمت آن در شکل دهی و هویت شهر تهران نقش بسزایی دارد. همچنین که از تحلیلها به دست آمده است این پارک می تواند در ارتقاء کیفیت محیطی شهر تهران موثر باشد و به عنوان الگویی برای سایر مناطق شهر که دارای مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، کاربریهای ناسازگار و مخرب مانند زمینهای بایر موجود در حوزه جنوب تهران (منطقه ۱۹) که تبدیل به زباله دانهای بزرگ شهری شده اند, عدم امنیت شهری و …می باشند، به کار رود و محیط شهری مناسب تری را در تهران ایجاد کرد تا رفاه شهری بیشتری برای شهروندان حاصل شود،  پارک لاله از این جهت دارای پتانسیل زیادی است که در قسمت فرصتها و نقاط قوت جدول SWOT   ذکر شده است اما داشتن پتانسیل به تنهایی نمی تواند جوابگوی کیفیت محیطی باشد بلکه باید شهروندان رانیز به استفاده و مراجعه به پارکها تشویق نموده و امکانات و تسهیلات مناسب در این راستا را فراهم کرد که همۀ شهروندان با هر سنی قادر به استفاده از پارک و تبدیل کردن آن به محیطی پویا و فعال باشند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های تحقیق به اختصار به شرح زیر ذکر می گردد :

۵۳ درصد پاسخگویان مورد مطالعه مرد و ۴۷ درصد را زنان تشکیل داده اند.

– ۲۲ درصد در رده سنی کمتر از ۲۵ سال ، ۲۸ درصد در رده سنی ۲۶ تا ۳۵ سال ، ۱۹ درصد از پاسخگویان در رده سنی ۳۶ تا ۴۵ سال  14 درصد در رده سنی ۴۶ تا ۵۵ سال و ۱۷ درصد در رده سنی ۵۶ سال به بالا قرار دارند.

– ۷٫۱ درصد بیکار بوده اند ، تنها ۱ درصد در مشاغل خدماتی فعالیت دارند ، ۲ درصد از پاسخگویان محصل و ۱۱٫۱ درصد دانشجو می باشند ۱۹٫۲ درصد خانه دار و ۲۶٫۳ درصد کارمند هستند  و۱۸٫۲ درصد نیز در مشاغل آزاد فعالیت می کنند ۷٫۱ درصد پاسخگویان  دارای مشاغل عالی رتبه هستند  تنها ۲ درصد در مشاغل فنی مشغول به کارند. 

– ۶۰ درصد بطور مداوم و هر روز به پارک مراجعه می کنند ، ۱۷ درصد از پاسخگویان  یک روز در میان تنها،۴  درصد هر دو روز در میان ۸ درصد هفته ای یک بار و ۳ درصد هر دو هفته یک بار به پارک لاله مراجعه می کنند و در این میان ۸ درصد پاسخگویان به ندرت از محیط پارک لاله استفاده می کنند.

– ۳۶ درصد در هر مراجعه بین یک تا دو ساعت در پارک حضور دارند، ۴۳ درصد از پاسخگویان  بین دو تا سه ساعت ۱۴ درصد بین سه تا چهار ساعت و تنها ۷ درصد پاسخگویان بیش از چهار ساعت در پارک حضور دارند.

– ۶۴ درصد صبح ها را برای مراجعه به پارک لاله ترجیح داده اند، تنها ۳ درصد از پاسخگویان  در زمان ظهر در پارک حضور دارند ،۲۳ درصد عصر ها را برای استفاده از فضای پارک انتخاب می کنند و نهایتاً ۱۰ درصد پاسخگویان در زمان شب به پارک مراجعه می کنند.

-۲۳٫۷ درصد از پاسخگویان از فضای سبز بیشترین استفاده را دارند ، ۱۱٫۸ درصد از پیاده رو و مسیر های کمربندی پارک استفاده می کنند و ۴۳ درصد بیشتر وقت حضور خود در پارک را در کنار آبنمای مرکزی می گذرانند، ۷٫۵ درصد از آلاچیق و ۷٫۵ درصد از نیمکتهای پارک بیشترین استفاده را دارند و ۶٫۵ درصد باقی مانده نیز از محوطه ورزشی استفاده می کنند.

– ۹۳٫۷ درصد از پاسخگویان معتقداند که محل قرار گیری پارک لاله مناسب است در مقابل ۵٫۳ درصد نظر شان مخالف گروه قبل بوده و به دلایلی چون وجود مراکز اداری متعدد در اطراف پارک، موقعیت پارک را مناسب نمی دانند و در این میان ۱٫۱ درصد نظر بینابین در این خصوص داشته اند و آنها را تا حدی مناسب دانسته است.

– ۲۱٫۲ درصد از پاسخگویان معتقد اند که سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی که  یکی از ساختمانهای مجاور با پارک لاله می باشد به دلیل رفت آمد زیاد و ایجاد ازدحام در مسیر پارک همجواری مناسبی با پارک ندارد و ۱۰٫۶ درصد از پاسخگویان معتقد اند که سرویسهای بهداشتی با مرکز پارک فاصله بسیاری دارد.به همین میزان نیز معتقد اند و جود یک مدرسه در مجاور پارک، جلوه مناسبی ندارد ۱۰٫۶ درصد بیان نموده اند که گودالی که در ضلع جنوب شرقی پارک است مدت زیادی است به قصد ساخت هتل حفاری شده است ولی پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته و باعث ایجاد خطر و منظره ای نا مناسب است.۹٫۴ درصد نیز بازارچه خود اشتغالی پارک لاله را فضای با نمای بد دانسته و معتقد اند که باعث ایجاد منظره ای بد در اطراف پارک شده است ،۹٫۴ درصد پاسخگویان از خیابانهای شلوغ اطراف پارک لاله شکایت داشته اند و ۱۴٫۱ درصد ساختمان کلانتری را به عنوان ساختمانی نامتناسب با پارک دانسته اند ۷٫۱ درصد پاسخگویان هتل لاله را بدلیل رفت آمد مسافران کاربری چندان مناسبی ندانسته اند و در ضمن ۹٫۴ درصد ساختمان کشاورزی را متناسب با فضای پارک نمی دانند و نهایتاً ۲٫۴ درصد معتقد اند که پارک لاله نیاز به پارکینگ با تصدی گری پارک دارد و در این میان ۵٫۹ درصد پاسخگویان در خصوص اینکه چیزی نامتناسب باشد، نظری داده اند و تقریباً بیان کرده اند که همه قسمتها متناسب می باشد.

-۵۶٫۷ درصد از پاسخگویان معتقد اند که دید و منظره اطراف پارک لاله مناسب می باشد در مقابل ۱۸٫۹ درصد نظر شان مخالف گروه قبل بوده و به دلایلی چون بد منظره بودن ، بلند بودن ساختمانها و وجود مراکز اداری متعدد در اطراف پارک ساختمانهای اطراف پارک لاله را متناسب با پارک نمی دانند و در این میان ۲۴٫۴ درصد نظر بینابینی در این خصوص داشته اند.

-۳۵٫۶ درصد از پاسخگویان معتقد اند که معیار های زیست محیطی در حد قابل توجهی در طراحی پارک در نظر گرفته شده است در مقابل ۲۸٫۷ درصد نظر مخالف داشته اند و طراحی پارک را کاملاً بدون در نظر گرفتن معیار هایی چون صرفه جویی در مصرف انرژی، وجود سایبان پیست جداگانه برای دوچرخه سواری و… دانسته اند و در این میان ۳۵٫۶ درصد نظر بینابین در این خصوص داشته اند و بیان کرده اند که معیارهای زیست محیطی تا حد  در نظر گرفته شده است.

-۶۰٫۹ درصد از پاسخگویان بیان نموده اند که مصالح  به کار گرفته شده در ساختمان ،صندلی آلاچیق و… پارک لاله مناسبت قابل قبولی با آب و هوای تهران  و طبیعت پارک دارد در مقابل ۱۸٫۵ درصد نظر مخالف داشته اند  و به دلایلی از قبیل عدم استفاده از چوب مناسب در ساخت آلاچیق ها و مناسب نبودن مصالح به کار رفته شده در صندلی های دور حوض مرکزی که در زمستان سرد و در تابستان گرم است و مواردی از این قبیل اظهار داشته اند که مصالح آنطور که باید درست انتخاب نشده است و در این میان ۲۰٫۷ درصد نظر بینابینی در این خصوص داشته اند.

-۳۹٫۸ درصد از پاسخگویان معتقداند به اندازه کافی تابلو و علایم راهنمایی در سطح پارک لاله موجود است و در مقابل ۴۴٫۱ درصد نظر مخالف داشته اند بیان نموده اند که تابلوها و علائم راهنمایی پارک مخصوصاً برای افرادی که دفعه اول یا دومی است که از پارک استفاده کرده و با محیط پارک آشنایی کافی ندارند بسیار کم است و در این میان ۱۶٫۱ درصد نظر بینابینی در این خصوص داشته اند .

۶-۲-۱۴-  52.9 درصد از پاسخگویان معتقداند که ساختمانهای داخلی پارک لاله در حد زیادی با هم همگونی (هارمونی) دارند و در مقابل ۲۲٫۴ درصد نظر عکس گروه اول را داشته ۲۴٫۷ درصد اظهار   داشته اند که این طراحی ها تا حدودی مناسب است.

-۶۱٫۸ درصد از پاسخگویان بیان نموده اند که از مدیریت پارک رضایت کامل دارند و در مقابل ۲۴٫۷ درصد نظر عکس گروه اول را داشته اند و اظهار داشته اند که  اصلاً از عملکرد مدیریت رضایت ندارند و در این میان ۱۳٫۵ درصد اظهار داشته اند که تا حدودی نسبت به عملکرد مدیریت نظر مثبت داشته و تا حد متوسطی رضایت دارند.

-۳۵٫۲ درصد از پاسخگویان تمایل به ساخت کتابخانه و یا محیطی آرام برای مطالعه دارند ،۱۶٫۵ درصد معتقد اند که تجهیزات ورزشی از قبیل زمین و تور والیبال، میزهای پینگ پونگ و پیست دوچرخه سواری باید به تجهیزات فعلی افزوده شود، ۶٫۶ درصد رسیدگی بیشتر آلاچیق ها و ساخت  سایبانهای جدید را خواستارند، ۳٫۳ درصد از افراد پاسخگو وجود یک کافی‎نت را برای پارک لازم دانسته اند، ۱۷٫۶ درصد از نبود بوفه در پارک شکایت داشته و خواستار تاسیس چندین بوفه در سطح پارک می باشند،  7.7 درصد ایجاد فضایی برای پرندگان را راهکاری برای جذب بیشتر مردم دانسته اند و ۱۳٫۲ درصد از کمبود سرویس های بهداشتی و فاصله زیاد آنها با مرکز پارک گله داشته اند و خواستار اصلاح این موضوع بوده اند.

-۲۳٫۴ درصد از پاسخگویان بیان نموده اند که انتظاراتشان از پارک لاله در حد زیادی  بر آورده شده است و در مقابل ۲۴٫۵ درصد نظر عکس گروه اول را داشته اند و اظهار داشته اند که  هیچ یک از انتظاراتشان کامل برآورده نشده است و در این میان ۵۲٫۱ درصد اظهار داشته اند که تا حدودی برخی از خواسته هایشان برآورده شده است.

-۳۵٫۱ درصد از پاسخگویان انتظار دارند که مسولان بیشتر به وضعیت روشنایی  پارک لاله برای اوایل شب رسیدگی نمایند  ،۱۶٫۹ درصد ایجاد محیطی آرام را برای مطالعه در پارک لاله را خواستار شدند. ،۱۰٫۴ درصد خواهان رسیدگی بیشتر مسئولان به کانون شطرنج  بوده اند، ۲۰٫۸ درصد از افراد پاسخگو رعایت هرچه بیشتر نظافت در سطح پارک را امری ضروری دانسته اند و همچنین ۱۶٫۹ درصد  پاسخگویان برخورد با معتادین و مزاحمین در پارک را برای ایجاد امنیت بیشتر خواستارند .

– طبق نظر سنجی انجام شده ۱۸٫۹ درصد از پاسخگویان خواستار ایجاد پیست دوچرخه سواری در پارک لاله می باشند ،۱۶٫۸ درصد بیان کرده اند که نور پارک در شب در مسیر های کمربندی و زمین های بازی بسیار نامناسب است و خواهان  برطرف شدن این موضوع می باشند، ۱۳٫۷ معتقد اند که کاشت گونه های مختلفی از گیاهان در پارک باعث ایجاد فضایی مفرح و آرامش بخش می شود. ۹٫۵ درصد از افراد پاسخگو وجود یک بوفه و یا یک رستوران  در پارک لاله را امری ضروری می دانند  همچنین ۱۰٫۵ درصد  پاسخگویان امنیت بیشتر در فضای پارک را خواستارند. ۷٫۴ درصد معتقد اند با مکانیزه کردن آبیاری، می توان در مصرف آب صرفه جویی انجام داد و همچنین باعث می شود که لغزندگی در معابر پارک لاله پیش نیاید.۷٫۴ درصد وجود آبخوری های بیشتر را ضروری دانسته اند و ۱۰٫۵ درصد محلی برای فروش گونه های مختلف گیاهی را در پارک تقاضا نموده اند و همچنین ۵٫۳ درصد پاسخگویان از وضعیت نیمکتهای پارک شکایت داشته اند و انتظار دارند نیمکت ها را تعویض کنند.

 

پیشنهادات کلی بر اساس مبانی نظری تحقیق در خصوص فعالیتهای اساسی در پارکها برای دستیابی به طراحی شهری پایدار

– حمایت از سرمایه های طبیعی حساس شامل: دفاع از کیفیت آب، هوا و زیستگاههای عمده و حداقل بهره برداری از منابع تجدید ناپذیر.

– حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی شامل: به کارگیری اهرمهای شهرسازی در حفظ منابع طبیعی، حداکثر استفاده از توانهای احیاء و بازسازی، فعال نگاهداشتن مستمر کاربریهای داخل پارک و تقویت      فضای سبز موجود به عنوان یک راهبرد شهری در سطح منطقه.

– آینده نگری در تصمیمات شامل: برنامه ریزی با افق بلند مدت، توجه به ارزش واقعی منابع طبیعی در تصمیم گیریها و استفاده از ارزیابی در تصمیم گیری.

– چرخه سالم توسعه، شامل: حداکثر استفاده از EIA در ارزیابی پروژه های عمرانی، سازگاری و هماهنگی سیاستهای توسعه، استفاده از روشهای برنامه ریزی محیط زیست بر اساس ظرفیتها و آستانه ها.

– ترغیب و تشویق شهروندان شامل: تصمیم گیری شفاف، نقش خلاقانه مدیران، اتخاذ سیاست مناسب برای یارانه ها، طرح های توسعه ای که ارتباط و همفکری را ارتقاء بخشد.

– استفاده از محصولات بادوام، شامل: نظارت بر تولید کا لا ها، استفاده از ابتکارات جدید، سعی در توافق و حل و فصل مسائل.

– حمل و نقل:  در طراحی مسیرهای منتهی به پارک باید به گونه ای نگریست که امکان استفاده از وسایل نقلیه عمومی با توجه به سهولت دسترسی برای مردم مهیا باشد، وسایل نقلیه عمومی اعم از اینکه در شبکه دسترسی شهر در فضای شهری جایگیری شده و یا اینکه بدون اشغال فضایی در سطح شهر به صورت زیر زمینی نظیر مترو به جابه جایی مراجعین کمک می کنند، از طرفی در نظر گرفتن امکانات مناسب نظیر پارکینگ در طراحی محیطهای اطراف پارک برای استفاده از وسایل شخصی اعم از موتوری و غیر موتوری با توجه به فرهنگ مردم ضروری است. توجه به طبیعی سازی کالبد راهها و پیوند بعدی آنها با طبیعت حائز اهمیت  گردیده است بدین منظور یکسری ضوابطی برای راهسازی تهیه شده است:

 

–         انتخاب مسیر مناسب و همزمان با آن تهیه طرح زیبا سازی راه

–         انتخاب شیب مناسب و هماهنگ با ساخت توپوگرافیک محیط

–         انتخاب گونه های گیاهی محلی برای فضای سبز راه

–         تثبیت دیواره های ایجاد شده در نتیجه تپه و کوه تراشی به وسیله گیاهان

–         کوشش در جهت یکپارچه کردن راه و طبیعت با استفاده از معماری فضاهای سبز

–          

چون ترافیک از طریق آلودگی هوا و صوت بر محیط زیست تاثیر گذار است بنابر این طراحی سیستم های سیال که از توقف مکرر خودروها بکاهد باید در طراحی شهری مد نظر قرار گیرد. و از طریق ایجاد   سیستم های بن بست از ورود وسیله نقلیه عبوری به محله های مسکونی جلوگیری کرده و از سویی شریانهای عبوری باید به گونه ای طراحی شود تا توانایی و کشش جذب ترافیک را داشته باشد.

– فضای سبز :طراحی و معماری فضای سبز شهری در مفهوم کنونی آن، نه تنها باید پاسخگوی خواسته های زیبا شناختی شهرنشینان باشد، بلکه موظف است در جهت ارضای انتظارات و خواسته های بهداشتی، زیست محیطی و روانی-اجتماعی جامعۀ شهری نیز گام بردارد.از دیدگاه محیط زیست، فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد. روش معمول در ایجاد فضای سبز این است که قطعه زمینهایی را که در طول فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین بی استفاده می مانند در نقشۀ کاربری زمین عنوان فضای سبز بدهند.

– رنگ:رنگ یکی از اجزاء مهم نماهای شهری است، عامل رنگ در فضا تأثیر فراوانی دارد. کاربرد صحیح رنگ باعث طراوت زیبایی، جذابیت، تمیزی و آرامش فضای پارک می شود. محل رنگ خود به تنهایی و همچنین در ترکیب با دیگر عوامل پارک باید با عملکرد، فرهنگ و برداشت عمومی و رنگ زمینه و رنگهای اطراف متناسب باشد.

 

– پیشنهادات (راهبردها)با توجه به خروجی جدول SWOT  :

با توجه به روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی منتج از جدول قوت – فرصتها و ضعف و محدودیتها و نیز مطالعات میدانی و همچنین اصول منتج از آن برنامه های مدیریتی بر اساس سه راهبرد کلی در پارک لاله پیشنهاد شده است:

۱-     ساماندهی منظر

۲-     ساماندهی عبور و مرور در معابر

۳-      ساماندهی فضایی(عملکردها در سطح پارک)

 

بر اساس این راهبردها کلیه راهکارهای اجرایی در سطح خرد مدیریتی به شرح ذیل و نقشه های مربوطه ارایه میگردد.

۱- اصلاح کف پوش زمین بازی بچه ها و استفاده از رنگهای شاد جهت تجهیزات زمین بازی کودکان

۲- استفاده از نورپردازی، رقص نور با موزیک در آبنماهای پارک جهت افزایش جذابیت پارک طراحی  علائم راهنمایی مناسب و یکسان در شریانهای اصلی و فرعی پارک (به دلیل وسعت پارک) به منظور اجتناب از سردرگمی مراجعین و شهروندان در پارک- تسهیلات در استفاده کاربران از طریق نقشه پارک و علائم راهنمایی درنقاط مختلف پارک

۳- استفاده از صندلی های استاندارد درپارک و رنگ آمیزی مجدد آن در جهت همگون سازی مبلمان پارک  ایجاد سطل هایی با طرح های متفاوت به منظور جداسازی زباله در محل که به تفکیک نوع زباله (تر، شیشه، پلاستیک، کاغذ نخاله) صورت گیرد

۴- مکانیابی مناسب تخلیه زباله بمنظور ایجاد محیط سالم و بهداشتی

۵- ایجاد تسهیلات در عبور و مرور و استفاده معلولین از محیط پارک

۶- ایجاد گلخانه و کلینیک گل و گیاه جهت آموزش و ترویج فرهنگ به کارگیری فضای سبز در طراحی شهری، ساختمانها و محیط های انسان ساخت

 7- استفاده حداقل از کود های شیمیایی

 8- باز زنده سازی و تقویت فرهنگ استفاده بهینه از انرژی به طور مثال با احیاء ساختمان اسکیمو و ایجاد ساختمانهای مشابه.

 9- کاشت تعداد زیادی درختان پهن برگ مناسب و سوزنی برگان(سرو شیراز ،کاج تداو…) جهت جلوگیری از آلودگی صوتی در اطراف پارک

۱۰ – نظارت و رسیدگی بیشتر به گیاهان موجود در پارک

۱۱- هرس به موقع درختان و درختچه ها به ویژه ترونها در اطراف مسیر

۱۲- طراحی فضاهای تجمعی در مقیاس کوچکتر از آبنمای مرکزی در جهت تقویت ارتباط اجتماعی بیشتر

۱۳- استفاده بیشتر از گلهای فصلی برای ایجاد نشاط و زیبایی

۱۴- شناسایی گونه های آفت زده و رسیدگی به آنها

۱۵ – مدیریت مناسب پارک در جهت بهینه سازی پارک

دریافت فایل کامل پروژه و روند پایان نامه

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0