بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بکارگیری تکنیک سنجش از دور

امروزه خالی شدن روستاها از جمعیت و تراکم آنها در مناطق شهری دارای اهمیت می باشد. برآوردهای جدید نشان میدهد که بیش از ۴۵ درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و تا سال ٢٠٣٠ این نرخ جمعیت به بیش از ۶٠ درصد می رسد. توسعه صنایع و افزایش جمعیت سبب شده است تا بخش زیادی از زمین های شهری در سال های اخیر دستخوش تغییرات کاربری گردد. با افزایش و پیشرفت این تغییرات در مناطق شهری، گستره ای از تغییرات زیست محیــطی دیــده می شود که بیشتر در ارتباط با تغییر کاربری نواحی زراعی به مسکونی و صنعــتی است. کاهش مساحت زمین های زراعی حومه ای و تخریب پوشش گیاهی در مناطق شهری به عنوان پیامدهای منفی توسعه درون شهری، ساختمان سازی، خیابان کشی و سایر فعالیتهای مخرب در درون شهرها بعنوان محیط زیست مردم ساکن در آنها، مورد توجه است و کنترل این رویه در مناطق شهری بصورت موضوعی اساسی مطرح می باشد.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0