حاشیه نشینی چالشی فرا روی توسعه پایدار شهری

طرح مسئله: جهان به سرعت در حال گسترش زندگی شهری است. سرعت رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسـعه بیشـتر از کشـورهای توسـعه یافته است. در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع و شتابان همـراه بـوده و این رشد شتابان، مسائل و معضلات بسیاری برای شـهرهای ایـران بـه دنبـال داشته است. در این میان، حاشیه نشینی بـه عنـوان آیینـه تمـام نمـای مسـائل شهری، جایگاه و اهمیت خاصی در تحقیقات اجتماعی دارد. روش: این مقاله، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشـی فـراروی توسـعه پایـدار شــهری پرداختـه و در ایـن ارتبـاط علـل، مکانیسـم و پیآمــدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با استفاده از رویکردهای کمـی و کیفـی مـورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اسـتفاده از تکنیکهـای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شـهر همـدان دادههای مورد نیاز جمع آوری گردیده است. یافته ها و نتایج: براساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان ناشی از مهاجرتهای روستا ـ شهری است. حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارنـد و از احسـاس تعلـق شـهروندی پایینی برخوردار هستند. بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهمتـرین اولویت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب میگردد.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0