بررسی وضعیت کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مهاباد و مقایسه با مناطق شهری کشور و استان

چکیده :
مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است و دستیابی به آن یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب میشود، امروزه تبدیل مسکن به یک کالی سرمایه ای، و باال رفتن قیمت آن، باعث عدم تعادل در برخورداری گروه های درآمدی جامعه از آن شده است. تحقیق حاضر به شناخت و ضعیت شاخص های مسکن در شهر مهاباد و توسعه آن در طول دهه های اخیر می پردازد و در
این مقاله سعی می شود که از آمارها و اطالاعات ارگان های زیربط نظیر مرکز آمار ایران، وزارت مسکن و بانک مرکزی جمهوری اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استفاده و سیر تحوالت مسکن در مهاباد در طول دهه های اخیر و آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گیرد و مقایسه اجمالی شاخص های مسکن در شهر مهاباد با شاخص های مسکن در مناطق شهری استان آذربایجان غربی و کشور صورت می گیرد تا تصویر روشنی را از وضعیت مسکن در شهر مهاباد ارائه کند که نتایج، حاکی از بهبود استانداردهای مسکن در طول زمان بوده است با این حال در مقایسه با سایر شهرهای کشور و استان، معلوم می شود که شهر مهاباد درجات پاینتری از شاخص های کمی و کیفی مسکن را داراست و در پایان این پژوهش سعی می شود که راهکارهای مناسبی درجهت بهبود وضعیت مسکن مربوط به سطوح خرد و کالن ارائه گردد.
واژگان کلیدی : مسکن – شاخص های کمی- شاخص های کیفی- مهاباد – کشور – استان

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0