تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان

چکیده
در این پژوهش مکانگزینی فضاها ی آموزش ی شهر اصفهان بررسی و تحلیل شده است . هدف پژوهش ، سنجش تعامل معیارهای مکانیابی با مکانگزینی وضع موجود فضاها ی آموزشی است . روش پـژوهش ، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و در سطح ۲۴۶ مدرسه نمونه از ۸۴۱ فضای آموزشی شهر اصفهان انجام شده است . برای سنجش تعامل معیارهای مورد مطالعه، از آزمون های «تحلیل وار یانس یکطرفه» و «توکی» استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان میدهد رابطه فضاها ی آموزشی با کـاربر یهـا ی ناسازگار، شرایط اقلیمی و دسترسی معنادار است . در مقابل، فـضاها ی آموزشـی بـا سـا یر معیارهـا ی مکانیابی ارتباطی ندارد و بین معیارهای مکانیابی و مکانگزینی وضع موجود فضاها تفاوت معنـادار ی وجود دارد . مجموع این عوامل باعث شده است فـضاهای آموزشـی اصـفهان سـازگاری، همجـواری و مطلوبیت مناسبی نداشته باشد.
 
واژههای کلیدی: سازگاری، فضاهای آموزشی، مطلوبیت، مکانگزینی، مکانیابی، همجواری، اصفهان.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0