جایگاه ساختمان های هوشمند در شهر الکترونیک

چکیده – ساختمان هوشمند به دستهای از اماکن و ابنیه اطلاق می شود که بهترین اصول طراحی، مصالح، سامانه هـا و فنـاوری هـا را جهت ارائه محیطی هوشمند، پاسخگو و کارآمد برای ساکنین، مالکین و یا بهره برداران در طول عمر ساختمان بهکار میبرند. در مقایـسه با ساختمان های سنتی، مجتمع های هوشمند قادر به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، عملیات نگهداری و هزینه های خدمات از یک سـو و نیز ارائه امکانات ارتباطی، امنیتی و مدیریتی و همچنین قابلیت طراحی های تکمیل ی و یا طراحی مجـدد از سـوی دیگـر مـی باشـند . مدیریت یکپارچه بر مبنای معماری شهرالکترونیک دیدگاه نوینی را فراروی مدیران شهر قرار می دهـد کـه در ایـن میـان "سـاختمان هوشمند" یکی از ارکان اصلی در مدیریت منابع شهری و تحقق شهرداری الکترونیکی است . مقاله حاضر به بررسـی جایگـ اه سـاختمان هوشمند از منظر عضوی هوشمند در کالبد شهری و ارائه الگوئی برای ایفاء نقش آن در تحقق مدیریت نوین شهری می پردازد.
کلید واژه- ساختمان هوشمند، مدیریت یکپارچه، شهرالکترونیک، شهرداری الکترونیک

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0