مقاله تأثیر فرهنگ در ساخت شهر

هدف از تدوین این مقاله، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق ، سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی « توصیفی ـ تحلیلی» انجام شده است. فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شرق ـ شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی آنها را دچار تحول نمود و جنبههای ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت، دسترسی به زمین و نبود تفاوتهای فضایی بین گروههای اجتماعی و اتکاء به خدمات خاص بهینه قرارداد و کوچکسازی را هویت بخشید. در غرب قبل از قرن بیستم فرهنگ (مذهبی، زبانی، نژادی، طبقاتی و الگوها…) اشکال مختلف شهرهای فئودالی، قرون وسطایی، ماقبل صنعتی و صنعتی را شکل داد . بعد از آن هم مکاتب مختلف فرهنگی (مدرنیسم، پسامدرنیسم و… ) اشکال خاصی از شهرها را ایجاد نموده است . فرهنگ پیش از اسلام در ایران، تحت تسلط نظام اجتماعی و الگوهای پارسی، هلنی و پارتی ریخت شناسی و ساخت خاصی از قهندژ، شارستان را پدید آورد، به نحوی که این ساخت نمودی طبقاتی داشت. در بعد از ورود اسلام به ایران، فرهنگ تحت تأثیر اصول و عناصر اسلامی شهرها و محلات و مساکن را بهوجود آورده است.
واژگان کلیدی: فرهنگ، ساخت شهر، سوسیالیزم، سرمایهداری غرب، ایران .

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0