مقاله معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از راه دور در منابع زمینی

مقدمه:

 برای رسیدن به توسعه پایدار مـی بایسـت فاکتورهـای ماننـد منـابع زمینـی، محـیط، جمعیـت ، اقتصـاد و اجتمـاع را در نظــر داشــت. محــیط بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن سیســتم ، حفاظــت از آن شــرط اصــلی توســعه پایــدار اسـت . از جملـه راههـای کسـب اطلاعـات از محـیط، بـه کـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه اطلاعات جغرافیایی مـیباشـد. در ایـن زمینـه مـاهوارههـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند که این ویژگیهـا بـه اهمیـت و نقـش آنهـا مـی افزایـد. امـروزه بـا اسـتفاده از مـاهوارههـا و تصـاویر مــاهوارهای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــدههــایی بــا وســعت کمتــر از یــک متــر، موجــب تحــولی درفنــاوری سنجش از دور شده است . با استفاده از تصاویر مـاهوارهای و تکنیـک سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژهها را در سطح جهـانی ، منطقـهای ، ملـی ، اسـتانی و محلـی بـه نتیجـه رسـاند . عـلاوه بـر ایـن ، قابلیـت تکـرار اخــذ دادههــای مــاهوارهای بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال ، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـدههـای زمینـی را بخـوبی فـراهم سـاخته اسـت. قابلیـت دادههـای مـاهوارهای ، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته فعالیـتهـای خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهند.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0