برنامه ریزی توسعه در کشور مالزی

مالزی از کشورهای نسبتاً پرجمعیت آسیایی است که اغلب مردم آن همانند سایر کشورهای آسیایی به فعالیتهای کشاورزی مشغولند. تا سال ۱۹۵۷ (قبل از استقلال)، نابسامانیهای عمدهای در اقتصاد این کشور وجود داشت که عدم توجه به بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی یکی از علل عمده بروز این مشکلات بود. در این زمان بخش زیادی از مردم مالزی در فقر بهسر میبردند. پس از برچیده شدن استعمار از مالزی، اقتصاد این کشور تغییرات ساختاری عمدهای را طی حدود ۵ دهه تجربه کرد. اجرای چندین برنامه عمده با هدف ریشهکنسازی فقر، تاکید و توجه به برنامههای توسعه روستایی، رونق بخش کشاورزی و حضور موثرتر دولت در سیاستگذاریها، موفقیتهای چشمگیری را برای این کشور به ارمغان آورد. نرخ فقر از رقم ۴۹/۳% در سال ۱۹۷۰ به ۶% در سال ۲۰۰۰ رسید و تأثیر بحرانهای مالی تا حد زیادی کاهش یافت. علاوه بر بخش کشاورزی، گامهای مهمی نیز در توسعه بخش صنعتی بویژه در روستاها برداشته شد بهطوری که سهم صنعت و تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی در این دوران به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در حال حاضر، مالزی با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش میرود. تولید و توزیع محصولات کشاورزی چرخ اقتصاد مالزی را به حرکت درآورده و در کنار آن تولیدات صنعتی راه را برای پیشرفت بیشتر باز کرده است. چهره فقر در این کشور بهتدریج رنگ میبازد و مالزی به آینده درخشانتری میاندیشد. براساس آنچه عنوان شد، بدون تردید کشور مالزی نمونه بارزی از مجموعه کشورهای موفق در اجرای سیاستهای مناسب به منظور توسعه و رشد اقتصادی است، لذا مطالعه و بررسی برنامههای توسعه در این کشور، جهت الگوبرداری و استفاده بسیار راهگشا و مناسب خواهد بود. بر این اساس، گزارش حاضر در شش بخش به بررسی ابعاد این قضیه میپردازد. بخش اول به مروری بر برنامهریزی توسعه در مالزی پرداخته و نقش و ساختار سازمانی «واحد برنامهریزی اقتصادی» (EPU) را تبیین میکند. بخش دوم، چرخه پروژه توسعه و بخش سوم، بررسی فرآیند برنامهریزی توسعه و پارامترهای راهنمای آن را در دستور کار خود قرار داده است. بخش چهارم افقهای برنامهریزی و مستندات آن را بیان کرده و برنامههای اجرا شده مالزی را به تفکیک بررسی میکند. بخش پنجم، سیر تکاملی سیاستهای توسعه این کشور را از سال ۱۹۵۷ تا کنون مورد بررسی قرار داده و در نهایت بخش ششم به ارایه جمعبندی و نتیجه گیری از مباحث ارایه شده میپردازد. ….. ادامه متن را می توانید از فایل زیر دریافت کنید.

برای دریافت متن کامل برنامه‌ریزی توسعه در کشور مالزی کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0