مقاله جهانی شدن و شهرنشینی در توسعه نیافتگی

مقاله جھانی شدن و شھرنشینی در توسعه نیافتگی که توسط آقای مهدی کاظمی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

این مقاله را با شرح سر گذشت یک کلان شھر کشور توسعه نیافته اغاز میکنیم ؛ کلان شھریکه ، مرکز اصلی کشورش بوده ، بیش از ۵۵ درصد ازثروت ملی آنراد درخود جای داده است . کشور مورد نظر در این دو دھه گذشته ھدف یک حرکت وسیع سرمایه گزا ری بین المللی قرار داشته است. روند سرمایه گزاری مذکور از اغاز دھه ۹۰ به یمن ازاد سازی وسیع اقتصادی در این کشور اغاز شد؛ در نتیجه درشھر محله ھای جدیدی با بھترین تاسیسات شھری ، امکانات جابجائی سریع ھمراه باوسیع ترین سھولت ھا ، بزرگ راھای متعد د ، معابر مدرن ، افزون بر یکھزار برج رفیع که اغلب با بیش از ۵۰ طبقه ساخته شده ، احداث شدند . بلاخره ساختمانھای فوق مدرن ، برجھای ھوشمند ، که بھترین زیر ساختھا وامکانات را برای استقراردفاتروشعب شرکتھای بین المللی ، شرکتھای عرضه واحدھای مسکونی بسیار لوکس ومرفه برای سکونت « ثا لثیه پیشرفته » کننده خدمات معروف به نمایندگان ، مد یران ، صاحبان شرکتھای مذکور، ویا بیزنسمنھائی که در سطح جھانی فعالیت میکنند ھم به بناھای فوق ، اضافه شدند . به عبارت دیگر شھر مذکور به نمونه کامل ومصداق بارز شھرسازی پست مدرن ویا انچه امروزه برخی از < اھل فن > انرا برنامه ریزی ویا طرحریزی شبکه شھر » استراتژیک مینامند بد ل شد . بد ین ترتیب وبا این وصف شھر مذکور خودر را وارد نمو د . شبکه شھرھای جھانی یا این مجمع الجزایر رقابت شھری بین المللی (Globalcity ) « جھانی یا کالای بلقوه ای که ، ھم جاذ ب سرمایه ست وھم از ، « شھر بصورت ماشین تولید سود » که در ان طریق ائتلاف بین مالکین وسرمایه گزاران ، نخبگان (الیت) ، اواب جمعی حکومتی، د ست اندرکاران فضای شھری بھره مند میشوند ، در می اید . « امکانات » ود لا لان املاک و مستقلات از (۲۰۰۰Vanier , Arantes ) اکنون با حد ث وگمانی قریب به یقین میتوانیم بگوئیم سرگذشت مذکور مربوط به شھر سائوپائولو است ؛ ولی با وجود شباھت ھای بسیارشھر مورد نظر سائو پائو لو نیست . بلکه این کلان ۸  ملیون جمعیت ( درمنطقه کلان شھری اش ) بانگکوک پایتخت تایلند میباشد . این / شھر با قریب به ۵ سر گذشت نه یک داستان خیالی است بلکه شرح ماجرای د میدن در باد کنک سوداگرانی است که نھایتا“ منجر به بحران مالی سال ۱۹۹۸ ، ویا آنه به بحران اسیائی معروف شد ، گردید . حال ببینیم چگونه بوده است ان حکایت ؟ واین ماجرا به چه صورتی بوقوع پیوست ؟ چرا این وضعیت واتفاقات یاد اور یک الگوی شھرسازی جھانی در جریانی استکه ، در حاشیه جھان سرمایه داری و یا در جھان توسعه نیافته ، کلیشه وارھمواره حتی درسائوپا ئولوی خودمان ، درحال تکرار شدن است.؟!

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0