مقاله شهرسازی و روند کلان شهر شدن تهران

مقاله شھرسازی و روند کلان شھر شدن تھران توسط آقای مھدی کاظمی بید ھندی تهیه شده است.

چکیده مقاله:

اگر تحولاتی که طی یکصد سال گذشته ، خاصه پس از پایان جنگ دوم جھانی ، در تھران که اکنون کلان شھرش مینامیم بوقوع پیوسته را مورد توجه  قرار دھیم ، میبینیم : تھران دراین ھفت ھشت دھه گذشته ھمانند اکثر کلان شھرھای جھان توسعه نیافته گسترش کالبدیء وسیع وسریعی داشته است . تھران امروز ، در مقایسه با تھران قدیم بافت شھری اش ، درھمه جھات گسترش یافته است . گسترش تھران در جھات مختلف از نظرکمی وکیفی یکسان نبوده ، دربرخی مناطق نیروی محرکه گسترش و بھبود مداوم کالبد شھری ، گاه به چنان ضعفی دچار شده اند ، که ساکنان بافت ھای موجود قادربه ایجاد روند بازسازی اماکن خود نبوده وبمرور زمان به وضعیتی که امروزه به بافت ھای فرسوده معروف اند ، رسیده اند.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0