مقاله شھرنشینی وشھرسازی در ایران ۲

مقاله شھرنشینی وشھرسازی در ایران :بخش دوم  که توسط آقای مھدی کاظمی بیدھندی در ۳ بخش تهیه شده است که در حال حاضر بخش دوم را قرار دادیم و در آینده بخش سوم  را اضافه می کنیم.

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه امروزه مشکلات ومعضلات شھری خاصه در تھران واقعا” از جھات مختلف عرصه را بر شھروندان تنگ نموده ، بگونه ایکه در برخی موارد نظیرابتیاع مسکن ، حتی ادامه زندگی در شھر برای اقشار کم در امد ، غیرممکن شده است . در نوشته ھای اخیردر این سایت کوشش نمودبم ، روی طرح مباحث مربوط به مشکلات ء تھران وسایر شھرھای بزرگ ، بیشتر تمرکز نمائیم . علاوه بر ان چون ھم اکنون طرح جامع جدید تھرا ن با بررسی مجدد مواجه است ؛ تمرکز وتوجه بیشتر به این مسئله را بسیار با اھمیت میدانیم . لذا از کلیه سرورانی که مطا لب مطرح شده در این سایت را مورد ملاحظه قرار میدھند ، تقاضا داریم لطف نموده با انتقا د وراھنمائی ھای خود ، کاستی ھا ولغزش ھای نظری مارا گوشزد نمایند ، تا قادر شویم در حد امکان ، سطح نظری مطا لب ارائه شده را ارتقاء بخشیم .

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0