ابلاغ مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/بهمن/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز را تصویب و ابلاغ کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/بهمن/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز را تصویب و ابلاغ کرد.

اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز. این مصوبه برای اجرا به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مـاده (۴۲) آئیـن‌نامه نحوه بررسی و تـصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ خود بخشی از مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ خود درخصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع تبریز را به شرح ذیل اصلاح نمود:

در بند ۱ـ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در انتهای خط سوم بند ۱ـ۱ عبارت «مشروط به اینکه هرگونه تغییر کاربری نسبت به کاربریهای آخرین طرح تفصیلی مصـوب در حاشـیه خیابان توانیر مـغایرت اساسی تلقی شده و می‌بایسـت به شـورای عالـی گـزارش گردد.» حـذف و عبـارت ذیـل جایـگزین آن می‌شود.

«تغییـر تمامی کاربریها (بجز مسکونی و تجاری) در بدنه خیابان توانیر به عنوان مـغایرت اسـاسی تلقـی شده و می‌بایسـت به شـورای عالی شـهرسازی و مـعماری گزارش شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0