آیین نامه های قانون نوسازی و عمران شهری(۴)

آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری‌)

ماده ۱ ـ برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می‌شود.

ماده ۲ ـ مامور ممیزی مکلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان‌مستحدثات هر ملک و نوع سازمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی وحتی‌المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی قید نموده واوراق مزبوربه‌واحدممیزی‌تسلیم کند.

ماده ۳ ـ شهرداری مکلف است بر اساس اوراق ممیزی شناسنامه‌ای حاوی مشخصات کامل هرملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهایی که برای املاک و اراضی ومستحدثات واقع در محدوده شهر قبلاً شناسنامه شهری تهیه شده باشد شهرداری می‌تواند با استفاده‌از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه‌ها بر طبق ضوابط مندرج درماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری‌اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد.

ماده ۴ ـ شهرداری مکلف است بر اساس شناسنامه مذکور در ماده ۳ این آیین‌نامه و بر طبق‌ضوابط مندرج درماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و بر اساس آن‌عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید.

ماده ۵ ـ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین دریکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله ۵روز منتشر شود و علاوه بر آن باید ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسایل مقتضی‌دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد.

ماده ۶ ـ در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود.
الف ـ اعلام پایان ممیزی منطقه‌
ب ـ حدود دقیق منطقه‌ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است‌.
ج ـ نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل‌باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزن‌های تابعه باشد.
د ـ تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود.
ه ـ ذکر شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۸ قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف‌است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد.
و ـ نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات‌

ماده ۷ ـ شهرداری مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در آگهی‌معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی‌) در تابلوهایی که برای این کار اختصاص داده‌می‌شود اعلام نماید بطوریکه مالکین رد صورت مراجعه براحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خوداطلاع حاصل نمایند.

ماده ۸ ـ شهرداری مکلف است کلیه تغییرات و انتقالات املاک را در شناسنامه املاک‌عمل‌نموده‌و عملیات را طوری اداره و انجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات و انتقالات ملک باشد.
تبصره ـ در نقاطی که ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اجرا می‌شود ادارات ثبت موظفنددر آخر هرماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند.

ماده ۹ ـ هرگاه نتیجه ممیزی قبل از انقضاء مهلت ۶ ماه مذکور در ماده ۵ قانون که برای اعلام بهاتعیین گردیده است طبق مقررات ماده ۷ قانون اعلام شود مالکینی که بر مبنای ممیزی اعلام شده‌عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت‌عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسائل نوین علمی و تعلیم افراد فنی‌ممیزی و وصول و هماهنگ کردن آن در شهرداری‌های مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران‌شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداریها به موقع اجراگذارده‌خواهدشد.

فصل دوم ـ وصول‌

ماده ۱۱ ـ شهرداری مکلف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی‌و عمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی به نام حساب درآمد قانون‌نوسازی و عمران شهری باز کند و فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعبه ونمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد. مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی‌وعمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت ورسید دریافت دارند.

ماده ۱۲ ـ شهرداری مکلف است مندرجات رسید را رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه‌املاک تطبیق و ظرف ۱۵ روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصاً حساب اقدام کنند و درصورتی که مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او ارسال دارد. دراوراق مفاصاً حساب باید صریحاً قید شود. (این مفاصاً مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران‌شهری است‌.)

ماده ۱۳ ـ شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد۷و ۸ قانون قطعیت پیدا می‌کند طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
الف ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعی شده است‌.قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت با ارسال نامه وسیله‌پست به مودیان اعلام می‌شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون عوارض متعلقه‌پرداخت نشود ظرف دو ماه مشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرست‌هایی برای قطع برق و گازبه موسسات مربوطه فرستاده می‌شود و پس از انقضای مدت ششماه مذکور در ماده ۱۴ قانون علیه‌مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده‌اند اجرائیه صادر خواهد شد.
ب ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون قطعی‌می‌گردد.
۱ ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون‌باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و تا پایان شش ماه‌مذکور مهلت داده می‌شودکه عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتراز ۱۵ روز باشد مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
۲ ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده ۱۴ قانون باشدقطعیت طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و فقط ۱۵ روز به آنان مهلت داده می‌شود که عوارض‌مربوطه را پرداخت نمایند. شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض‌املاک خود را نپرداخته‌اند در اجرای ماده ۱۲ قانون به موسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده ۱۴قانون به صدور اجرائیه مبادرت خواهد کرد.

ماده ۱۴ ـ نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی‌ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد با کسب نظر شهردار و استاندار یا فرماندار کل بنا به پیشنهادوزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور و وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه‌تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵ ـ اجرای مدلول این آیین‌نامه موکول به تعیین نسبی از قیمت ملک که ماخذ دریافت‌عوارض خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور درماده ۱۴ و انتشار آگهی از طرف شهرداری می‌باشد.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0