آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۸)

فصل هشتم‌: شورای مرکزی

ماده ۱۰۸ ـ «شورای مرکزی‌» متشکل از (۲۵) عضو اصلی و (۷) عضو علی‌البدل با ترکیب‌«رشته‌های اصلی‌» طبق جدول زیر می‌باشد، که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله «هیأت‌عمومی‌» در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند.اعضای «شورای مرکزی‌» باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره خوشنام و دارای سابقه انجام‌کارهای طراحی‌، اجرایی‌، علمی‌، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی ازدرجه سه به بالا در پنج سال گذشته باشند.
تبصره ـ اعضای هیأت مدیره که به عضویت «شورای مرکزی‌» انتخاب می‌شوند، می‌توانندهمچنان در عضویت «نظام مهندسی استان‌» خود نیز باقی بمانند.

ماده ۱۰۹ ـ مدت عضویت اعضای «شورای مرکزی‌» سه سال است‌. تجدید انتخاب اعضای‌«شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم در دوره‌های بعد بلامانع است‌.

ماده ۱۱۰ ـ «شورای مرکزی‌» دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دومنشی می‌باشد که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آرا از بین اعضای «شورای مرکزی‌» انتخاب می‌شوند ودوره مسوولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است‌. رییس «شورای مرکزی‌» نیز به‌شرح مندرج در ماده (۱۱۵) این آیین‌نامه منصوب می‌شود.

ماده ۱۱۱ ـ جلسات «شورای مرکزی‌» در مواقع لزوم به دعوت رییس «شورای مرکزی‌» و درغیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل «شورای مرکزی‌» تشکیل و با حضور دو سوم‌اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأی موافق معتبر است‌.اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رای می‌توانند در جلسات «شورای مرکزی‌» شرکت کنند.تصمیمات «شورای مرکزی‌»، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیر خانه «شورای مرکزی‌»به‌اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد

ماده ۱۱۲ ـ انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری «شورای مرکزی‌» و دبیر خانه آن وهمچنین پرداخت هزینه سفر اعضای «شورای مرکزی‌» که از استانها در جلسات «شورای مرکزی‌»شرکت می‌کنند به موجب نظام نامه مالی و اداری «سازمان‌» است که به پیشنهاد «شورای مرکزی‌» به‌تصویب «هیأت عمومی‌» می‌رسد.

ماده ۱۱۳ ـ هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء، صندوق مشترک «نظام‌مهندسی استان‌»ها، کمکهای اعطایی دولت‌، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی‌، دریافت بهای ارائه‌خدمات پژوهشی‌، فنی وآموزشی‌، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین‌خواهد شد.
نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک‌«نظام مهندسی استان‌»ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه‌ای که به‌پیشنهاد «شورای مرکزی‌» به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکورزیرنظر رییس «شورای مرکزی‌» اداره می‌شود.

ماده ۱۱۴ ـ وظایف و اختیارات «شورای مرکزی‌» به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های «قانون‌» با جلب‌مشارکت «نظام مهندسی استان‌»ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی‌.
ب ـ بررسی مسایل مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها و «سازمان‌» و تعیین خط مشی‌های کوتاه‌مدت‌، میان مدت و دراز مدت در چهار چوب «قانون‌» و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ‌آنها.
پ ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان «سازمان‌» از طریق مذاکره و مشاوره بامراجع ملی و محلی‌، در امور برنامه‌ریزی‌، مدیریت‌، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی‌و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد «قانون‌» که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.
ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی «نظام مهندسی استان‌»ها یا بین «نظام مهندسی‌استان‌»ها با یکدیگر یا بین اعضای «نظام مهندسی استان‌»ها با «نظام مهندسی استان‌» خود از طریق‌داوری‌.
ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد «نظام مهندسی استان‌»ها واصلاح خط مشی «نظام مهندسی استان‌»ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواددرسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارت خانه‌های آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالی‌.
چ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات‌ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری‌مسابقات حرفه‌ای و تخصصی‌.
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در«مهندسی ساختمان‌» و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن‌.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موسسات درطرحهای مسکن و تاسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی‌در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها.
د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه‌.
ذ ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان‌، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای‌تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کار آموزی ومعرفی به دانشگاهها.
ر ـ حمایت اجتماعی از اعضا «نظام مهندسی استان‌»ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها وهمچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات‌، تولیدات و خدمات‌مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان‌، عمران و شهرسازی‌.
ز ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشورو در سطح بین‌المللی‌.
ژ ـ ارائه گزارش عملکرد به «هیأت عمومی‌» و وزیر مسکن و شهرسازی‌.
س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات «نظام مهندسی استان‌»هاو پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات‌«نظام مهندسی استان‌»ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.
ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی «سازمان‌».
ص ـ تهیه و تصویب نظام به داخلی نحوه اداره «هیأت عمومی‌» و پیشنهاد آن به «هیأت عمومی‌»جهت تصویب‌.
ض ـ تهیه و پیشنهاد نظام نامه نحوه تشکیل صندوق مشترک «نظام مهندسی استان‌»ها وچگونگی اداره آن‌، به هیأت عمومی جهت تصویب‌.
ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه «سازمان‌» به پیشنهاد رییس سازمان‌.
ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قرار دادها.
ع ـ انتشار نشریه «سازمان‌» و سایر نشریات تخصصی‌.
غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرحهای‌بزرگ ساختمانی‌، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط‌.
ف ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره که به تصویب‌مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد.
ق ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب «قانون‌» و آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یاعرفاً ضروری باشد.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0