آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۶)

فصل ششم‌: شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده ۹۵ ـ «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» مرجع تجدید نظر آراء صادر شده از شورای انتظامی‌استانهاست و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب‌می‌شوند و انتخاب مجدد آنهابلامانع است‌.
الف ـ یک عضو حقوق دان به معرفی ریاست قوه قضاییه‌
ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی‌
ج ـ دو عضو به معرفی «شورای مرکزی‌»
جلسات «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» با حضور حد اقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای‌صادر شده با (۳) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۹۶ ـ «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» در اولین جلسه از بین خود یک رئیس‌، یک نائب‌رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده ۹۷ ـ تقاضای تجدید نظر در دبیر خانه «نظام مهندسی استان‌» ثبت و دبیر خانه مذکورتقاضا را به انضمام پرونده مربوط‌، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات‌، رای صادر شده وپروانه عضویت مشتکی عنه‌، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه «شورای‌انتظامی نظام مهندسی‌» ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدید نظر خواه در خواست خود را مستقیماًبه دبیر خانه «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» تسلیم یا ارسال دارد، دبیر خانه مذکور کلیه سوابق ومدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.

ماده ۹۸ ـ در صورتی که درخواست تجدید نظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد«شورای انتظامی نظام مهندسی‌» با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم ازقبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان ومتخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت‌به صدور رای مبنی بر تایید یا تعدیل یا تغییر رای تجدید نظر خواسته شده اقدام می‌نماید.
آراء صادر شده از مرجع تجدید نظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای‌قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت‌فرجه لازم جهت ابلاغ رای در متن رای درج شود.
تبصره ـ در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (۸۶) و (۸۹) این‌آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» رسیدگی خارج‌از نوبت را ضروری تشخیص دهد در «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» نیز خارج از نوبت رسیدگی‌خواهد شد.

ماده ۹۹ ـ دبیر خانه «شورای انتظامی نظام مهندسی‌» پس از ثبت آراء قطعی شده در دفترمخصوص و حفظ سوابق‌، آراء مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا بوسیله پست سفارشی به‌طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به «نظام مهندسی استان‌» ارسال می‌دارد. «نظام‌مهندسی استان‌» ضمن اینکه یک نسخه از رای مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگررا جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند، مفاد رأی را به مورداجرا می‌گذارد.

ماده ۱۰۰ ـ در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از «پروانه‌اشتغال‌» باشد «نظام مهندسی استان‌» مربوط موظف است «پروانه اشتغال‌» عضو محکوم را اخذ و به‌سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر «پروانه اشتغال‌» ضبط شده را به دبیرخانه‌«شورای انتظامی نظام مهندسی‌» ارسال دارد. «پروانه اشتغال‌» تا پایان مدت محرومیت در سازمان‌مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که عضو مختلف‌، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رای قطعی مبنی برمحرومیت موقت استفاده از «پروانه اشتغال‌» از تحویل «پروانه اشتغال‌» خود به «نظام مهندسی‌استان‌» یا مرجع صدور «پروانه اشتغال‌» امتناع ورزد، مرجع صادر کننده «پروانه اشتغال‌»، محکومیت‌وی را در پرونده او درج و «پروانه اشتغال‌» بعدی وی را با تاخیری معادل دو برابر مدت محرومیت‌مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهدنمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده ۱۰۱ ـ مراجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان وتخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره با شورای انتظامی استان «شورای انتظامی نظام‌مهندسی‌» خواهد

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0