آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(۳)

فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی‌

ماده ۲۶ ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی‌، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی درصورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط‌، در یکی از رشته‌های موضوع «قانون‌» حسب‌مورد «پروانه اشتغال‌» در سه درجه پایه (۳)، پایه (۲) و پایه (۱) به شرح زیر صادر می‌شود:
الف ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی ازرشته‌های موضوع «قانون‌» با:
ـ داشتن (۵) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط‌، پروانه‌اشتغال به کار کاردانی پایه (۳).
ـ جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در یکی از رشته‌های‌موضوع «قانون‌» با:
ـ داشتن (۶) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط‌، پروانه‌اشتغال به کار کاردانی پایه (۳).
ـ جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن ۶ سال سابقه‌کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع «قانون‌» با:
ـ داشتن (۷) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط‌، پروانه اشتغال به‌کار تجربی پایه (۳).
ـ جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون‌با:
ـ داشتن (۸) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط‌،پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (۳).
ـ جهت ارتقاء از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال‌سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است‌.
تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه و سایرمستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.

ماده ۲۷ ـمتقاضیان موضوع این فصل از آیین‌نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیردر تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم‌نمایند.
الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردانهابا تعیین و تصریح رشته و گرایش آن‌.
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه‌.
پ ـ ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی‌.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی‌.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال‌».
ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفه‌ای مربوط‌، در صورت تاسیس تشکیلات مذکور.
چ ـ ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است‌.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است‌.

ماده ۲۸نحوه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری درسراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد.
سؤالات به صورت کتبی و به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های‌مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری «نظام مهندسی استان‌»آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه‌حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان‌است‌.
پس از تاسیس تشکیلات حرفه‌ای‌، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده‌خواهد شد.

ماده ۲۹ – به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران‌تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار وموقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف‌» و «ب‌» و «ج‌» تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه «پروانه‌اشتغال‌» و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه‌ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر، حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده «پروانه اشتغال‌» طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در «پروانه اشتغال‌» درج می‌شود.

ماده ۳۰ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی ۳ سال است و در انقضای‌مدت‌، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است‌.

ماده ۳۱ ـ کلیه امور مربوط به «پروانه اشتغال‌» اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایرموارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان‌پروانه اشتغال به کار مهندسی است‌.
ماده ۳۲ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کارکاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است لکن پس از تاسیس‌تشکیلات حرفه‌ای مربوط‌، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی‌تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع‌رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط‌طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع‌تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

منبع: قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0