خصوصیات مدیریت شهری

خصوصیات مدیریت شهری
مدیریت شهری باید دارای خصوصیات زیر باشد.
۱- سیستم مدیریت شهری واجد صفات لازم برای یک سیستم از نوع سیستمهای باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متعدد مواجه است . لذا ضروری است تا تمام این عناصر در چارچوب همین روابط سیستماتیک قرار گرفته و جایگاه و نقش و وظایف آنها در هماهنگی با نیازهای همین چارچوب باشد.
۲- مدیریت شهری از پیچیدگی های بسیار برخوردار است و از نوع سازمانهایی محسوب می شود که به علت گستردگی و تنوع درونی و محیطی زیاد با درجه بالایی از نامعلومیها و عدم قطعیت مواجه است.
۳- چارچوب سازمانی مدیریت شهری از عوامل بسیار موثر در کارایی آن به شمار می آید و می تواند عامل موفقیت و یا شکست آن باشد .
۴- چارچوب سازمانی مدیریت شهری ، تمامی سازمان های مدیریت شهری را تحت پوشش قرار می دهد و از تمامی پتانسیهای رسمی و غیر رسمی ، اداری ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شهر به طور هماهنگ استفاده می کند و شهرداری به عنوان هسته مرکزی و اصلی این چارچوب محسوب می شود .

مدیریت شهری به مثابه یک نظام (System)
برای درک بهتر مدیریت شهری می توان آن را به یک نظام تشبیه کرد. « نظام عبارت است از ، ترکیبی از اجزای قسمتهای مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و تقابل میان آنها به شکل خاصی سازمان یافته است.» مدیریت شهری نیز از قسمت های مختلفی چون معاونت ها و سازمان ها یا داده های وابسته تشکیل شده که با یکدیگر در قالب ساختاری واحد ، روابط متقابل دارند. این ارتباط ممکن است ضعیف یا قوی باشد. نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد که نمایش ساده آن در نمودار شماره ۲-۲ نشان داده شده است.
نظام مدیریت شهری از نظر رده بندی نظامها ، در رده نظامهای اجتماعی قرار می گیرد ، زیرا متشکل از تعداد زیادی افراد بوده ، درای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است.
اگرچه قسمتهای گوناگون مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلالی نسبی دارند ، برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. انجام این وظیفه مهم بر عهده مدیر نظام یا شهردار است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0