مزایای مشارکت مردم در مدیریت شهر

می توان از مزایاهای زیر به عنوان مهمترین دستاوردهای مشارکت مردمی نام برد:
۱- سهیم شدن مردم در قدرت
۲- افزایش سطح عمومی جامعه
۳- ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه
۴- اتخاذ تصمیم درست تر و منطقی تر
۵- تدوین هدفهای صحیح برای برنامه ها و طرح های توسعه و عمران
۶- پذیرش طرحها و برنامه ها توسط مردم
۷- عدم تمرکزگرایی و دستیابی به مدیریت بهتر

عوامل ظهور ایده مشارکت
در زیر به چند نمونه از این عوامل اشاره می کردد.
۱- نقش مردم در اداره جامعه و پیدایش نظامهای سیاسی و اجتماعی مردم سالار اهمیت پیدا کرده است.
۲- تجربه اندوزی از روند های توسعه در دهه های گذشته بیانگر این حقیقت اند که عدم مشارکت مردم در فرایند توسعه سبب وارد آمدن زیانهای فراوان شده است.
۳- عدم تطابق طرح ها و برنامه های شهرسازی با نیازها و خواسته های مردم و بروز نارضایتیها و واکنش های منفی نسبت به این طرحها از سوی مردم در دهه های گذشته نیاز به مشارکت آنها را افزایش داده است.
۴- اهمیت یافتن فرایند تهیه طرحهای شهرسازی و به اصطلاح ، فرایندنگر شدن طرحها.
۵- عدم توانایی مالی دولتها برای تأمین منابع مالی طرحهای شهرسازی.
۶- توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در ارتباط مستقیم با مشارکت شهروندان همراه است.
۷- احساس تأمین منافع شهروندان که این احساس سبب عمل دسته جمعی و گروهی شهروندان گردیده است.
۸- جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت غالباً انگیزه ای برای تقویت مشارکتهای مردمی بوده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0