ضوابط طراحی فضای سبز

“ضوابط به عنوانجایگزین واژه استاندارد شامل معیارهای انتزاعی می شود که بدون در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی و یا نیازهای فردی استفاده کننده گان تعیین می گردد ، امّا نادیده نبایدگرفت که اساس ضوابط را اعتقاد عمیق به نیروی منطق،اقتصاد ،تساوی انسانها در ارتباطبا نیازهای زندگی اجتماعی در ساختار جوامع شهری و روستایی تشکیل میدهد.”
به طور کلی ،ضوابط و مقرّرات کاربری فضای سبز و پارکها در ” طرح جامعشهر تهران ” به شرح زیر است:

۲-۵-۲ موارد استفاده از زمین

در محل هایی که به صورتکاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ،استفاده از اراضی به عنوانپارک ،فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوطه ،کاربری ورزشی و استقرارعملکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ،مذهبی ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،پذیرایی و تفریحیمشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشند:
بند ۱- رعایت حداکثر ۱۰درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث
بند ۲- رعایت حداکثر ۲۰درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز.

۲-۵-۳ضوابط مربوط به تفکیک زمین

ماده ۶- در اراضی مشخص شده یه عنوان فضای سبز و پارک ،اعم از موجودیا پیشنهادی ، هرگونه تفکیک ممنوع است .
ماده ۷-حداقل مساحت قطعهزمین پارک و فضای سبز در رده محله ، در محدوده حوزه مرکزی ۵۰۰۰ متر مربع و در محلههای سایر حوزه ها یک هکتار می باشد .
ماده ۸- حداقل مساحت قطعهزمین پارک و فضای سبز در رده ناحیه در محدوده حوزه مرکزی ۵ هکتار و در محدوده سایرحوزه ها ۱۰ هکتار می باشد.
ماده ۹- حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای سبز در رده منطقه ۲۰هکتار می باشد .
ماده ۱۰–حداقل مساحت قطعه زمین پارک وفضای سبز دررده حوزه ،۵۰ هکتارمی باشد.
ماده ۱۱- قطعه زمین بزرگتر از ۵۰ هکتار با کاربر فضای سبز جزو فضاهایسبز رده شهر و فراتر بوده و استفاده از آنها به صورت پارکهای جنگلی مجاز می باشد.
ماده ۱۲-به طور کلی شکل قطعه زمین جهت کاربری فضای سبز دارایمحدودیتی نمی باشد ،لیکن حداقل در ۷۵ در صد از سطح ،عرض قطعه نباید کمتر از ۳۰ درصد طول آن باشد.
ماده ۱۳- دسترسی مجاز برای انواع پارکها بسته به محل قرار گیری درسلسله مراتب خدمات شهری به شرح زیر می باشد:
بند ۱- در مراکز محلات ونواحی خیابان های در جه ۲ و دسترسی .
بند ۲- در مراکز مناطق وحوزه ها از خیابان های درجه ۲ و درجه ۳٫
بند ۳- در رده شهر ازخیابان های در جه یک ،درجه ۲ و درجه ۳٫

۲-۵-۴ضوابط مربوط به احداث ساختمان

ماده ۱۴:فقط احداث عملکرد های فهرست زیر در کاربری پارکها و فضای سبزمجاز می باشد.
بند ۱- اماکن فرهنگی واجتماعی ،کتابخانه و کتابفروشی ،موزه ،نمایشگاه ،رستوران و چایخانه و مشابه ، گلخانه ، ساختمان اداری و نگهبانی پارک،مسجد ،سرویس های بهداشتی و ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی ،فضاهای تفریحی کودکان،فضاهای ورزشی و تاتر و سینمای کودکان و اتلیه های هنری .
ماده ۱۵- حداکثر ضریب اشغال ۱۰ در صد سطح زمین با تراکم ساختمانی ۱۰در صد می باشد.
ماده ۱۶- دسترسی ساختمان هایی که داخل پارکها و فضای سبز ساخته میشوند ، به صورت مستقیم و بلافاصله به معابر پیرامون مجاز نمی باشد مگر به عنواندسترسی فرعی به خیابان های درجه ۳ و دسترسی.
ماده ۱۷- علاوه بر اینکهپارکینگ های پیرامون پارکها به استفاده کننده گان از پارکها اختصاص دارد تامینحداقل فضای پارکینگ اضافی در اراضی پارک به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع سطح پارک یکپارکینگ لازم می باشد.
ماده ۱۸–احداث دیوار و حصار به در اراضی پارک ها و فضای سبز عمومی ممنوعاست.

منبع کتاب سبز شهرداری جلد نهم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0