سوال روش تحقیق ارشد برنامه ریزی شهری(۲)

۵۱-برای تشخیص روابط متغییر ها در تحقیق از کدام روش های آماریاستفاده می گردد ؟ ( جواب الف ، ص ۲۸ )
الف)خی ۲ ( مجذور کا ) ، آزمون T ، تحلیل واریانس ب)میانگین ، میانه ، نما یا مد
ج) واریانس ، ضریب همبستگی ، میانگین د) میانه ، نما یا مد ، انحراف معیار

۵۲- روش های گرافیکی در کدام مرحله مطالعات آماری استفاده می شود ؟ ( جوابد ، ص ۲۸ )
الف) مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات ب) مرحله گرد آوری و طبقهبندی اطلاعات
ج) مرحله نمونه گیری د) تبیین ونمایش نتایج تحقیق

۵۳-کدگذاری و پرسشنامه ها واستخراج آنها جزو کدام مرحله از بهره گیری ازراینه ها در تحقیق علمی می باشند ؟
( جواب ب ،ص ۲۹ )
الف) مطالعه سوابق و ادبیات موضوع تحقیق ب) طبقه بندی داده ها
ج)تجزیه و تحلیل داده ها د) تنظیم و نگارش گزارش تحقیق

۵۴-محاسبه شاخص های گرایش به مرکز در کدام مرحله از بهره گیری از رایانهدر تحقیق علمی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ ( جواب ج ، ص۳۰ )
الف) مطالعه سوابق و ادبیات موضوع تحقیق ب) طبقه بندی داده ها
ج)تجزیه و تحلیل داده ها د) تنظیم و نگارش گزارش تحقیق

۵۵- “در مفهوم کلی به هر نوع اگاهی نسبت به اشیاء ، پدیده ها ، روابطو … اطلاق می شود” تعریف چه چیزی می باشد ؟ (جواب د ، ص ۳۱ )
الف) هنر ب) مهارت ج) زبان د) علم

۵۶-کدام یک از واژ های زیر به معنای خاص علم مربوط می باشد ؟ ( جواب ب ،ص۳۱ )
الف) knowlege ب) science ج) Scientist د) acknowlage

۵۷-چه کسی فلسفه را که در آن زمان مترادف با معرفت و شناخت بشر تلقی می شدبه سه بخش علوم نظری ، عملی ، و ابداعی تقسیم کرد ؟ ( جواب الف ،ص ۳۱)
الف) ارسطو ب) اگوست کنت ج)ملویل دیویی د) آمپر

۵۸- چه کسی علوم را به شش طبقه ” ریاضیات ، هیئت ، فیزیک ، شیمی ،زیست شناسی ، جامعه شناسی ” تقسیم کرده است ؟ ( جواب ب ، ص ۳۲)
الف) ارسطو ب)اگوست کنت ج)ملویلدیویی د) آمپر

۵۹-تقسیم بندی علوم به جهانی و عقلانی از چه کسی است ؟ ( جواب د ، ص ۳۲)
الف) ارسطو ب)اگوست کنت ج)ملویلدیویی د) آمپر

۶۰-هربرت اسپنسر علوم بشری را به چند دسته تقسیم می کند ؟ (جواب ب ، ص ۳۲)
الف) علوم جهانی ، علوم عقلانی ب) علوم انتزاعی ، علوم نیمهانتزاعی ، علوم عینی
ج) ریاضیات ، هیئت ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ، جامعه شناسی د) علوم نظری ، عملی ، و ابداعی

۶۱-علوم پزشکی و مهندسی جزو کدام حیطه های شناختی محسوب می گردند ؟ ( جوابد ، ص ۳۴)
الف) حیطه شناختی علوم الهی ب) حیطهشناختی علوم انسانی
ج) حیطه شناختی علوم اسلامی د) حیطهشناختی علوم طبیعی و مادی

۶۲-در کدام یک از حیطه های شناختی به بررسی رفتار های انسان و ویژگی ها وفعالیت های اومیپردازد؟(جواب ب)
الف) حیطه شناختی علوم الهی ب) حیطهشناختی علوم انسانی
ج) حیطه شناختی علوم اسلامی د) حیطه شناختیعلوم طبیعی و مادی

۶۳-کدام نوع از نظریه ها ارزش علمی دارند و در صورت تایید آزمایشات بهامور مسلم تبدیل می شوند؟(جواب ج ، ص۳۵)
الف) نظریه های تجویزی ب) نظریه های توصیه ای ج)نظریه های تبیینی د) نظریه های مصداقی

۶۴- این تعریف از کیست؟ : “نظریه مجموعه ای از بدیهیات ، قوانینوفرضیه هایی است که چیزی را درباره واقعیت قابل مشاهده و تبیین می نماید ” ( جواب ب، ص ۳۶ )
الف) اگوست کنت ب)ساموئل سون ج) هربرتاسپنسر د) آمپر

۶۵-زمانی که یک نظریه ماهیت شیء یا رابطه بین متغییر ها را بیان می کندکدام ویژگی نظریه را مطرح می نماید ؟ ( جواب ج ، ص ۳۷)
الف) ماهیت پدیده و روابط علت و معلولی بین آنها ب) ترکیب مفاهیم و قضایاو قوانین ویژهخود
ج) قدرت پیش بینی و آینده نگری د) عدم تعارض نظریهعلمی با سایر نظریه های مسلم و قطعی

۶۶- این جمله از چه کسی است ؟ : ” هیچ چیزعلمی تر از یک نظریه خوبنیست ” ( جواب د، ص۳۷ )
الف) هربرت اسپنسر ب) آمپر ج) کارلپوپر د) دیویی

۶۷- این تعریف ” اصول کلی هستند که از رابطه حتمی ، قطعی دائمی بینمتغییر ها خبر می دهند ” کدام یک از موارد زیر را شامل می شود ؟ ( جواب ج ،ص۳۷ )
الف) انقلاب علمی ب) نظریه ج ) قانونعلمی د) نظریه های تبیینی

۶۸-این جمله : ” بررسی اثبات شده از رابطه علت و معلولی بین پدیده ها” مربوط به کدام یک از موارد زیر می باشد ؟ (جواب ب ، ص ۳۶)
الف) انقلاب علمی ب) نظریه ج ) قانونعلمی د) نظریه های تبیینی

۶۹-قانون علمی شامل کدام یک از موارد زیر می گردد ؟ ( جواب الف ، ص۳۸ )
الف) کلی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات واحد باشد ، استدلالاتآن محکم باشد ، پایه علت و معلولی داشته باشد
ب)جزئی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، استدلالاتآنقوی نباشد
ج)کلی باشد ، دقیق و روشن باشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، استدلالاتنارساباشد ، پایه علت و معلولی نداشته باشد
د)کلی باشد ، مسلم نباشد ، نتیجه آزمایشات متعدد باشد ، نیاز به استدلالاتنداشته باشد ، پایه علت و معلولی داشته باشد

۷۰-استدلال به عنوان مهم ترین بحث علم منطق به چند نوع تقسیم می شود ؟ (جواب د ، ص۴۰)
الف) قیاس ، استقراء ،متغییر ب) قیاس، تمثیل ، فرایند
ج) استقراء ، متغییر ، فرایند د) قیاس ، استقراء، تمثیل

۷۱-در کدام نوع استدلال فکر از طریق معلومات کلی مجهولات جزئی را کشف میکند ؟ ( جواب الف، ص۴۰)
الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

۷۲-در کدام نوع استدلال شرط اساسی، درست بودن مقدمه ها ویا قضایای صغری وکبری است؟(جواب الف،ص۴۰ )
الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

۷۳-آفت استدلالات قیاسی چیست ؟ ( جواب د ، ص۴۱)
الف) نظم ب)نگارش ج) نتیجه گیری د) مقدمه

۷۴-در این نوع استدلال فکر با استفاده از معلومات جزئی و بر قراری ارتباطبین آنها حکم کلی را استنتاج می کند یا قانون علمی را نتیجه گیری می نماید .( جوابب ، ص۴۱)
الف) استدلال قیاسی ب)استدلال استقرائی ج) استدلالتمثیلی د) استدلال فرایندی

۷۵-چه کسی را مدافع استدلال استقرایی می دانند ؟ ( جواب ج، ص ۴۱)
الف) اگوست کنت ب) ارسطو ج)فرانسیس بیکن د) هربرتاسپنسر

۷۶-در تحقیقات علمی از کدام روش استدلالی استفاده می شود ؟ ( جواب ب ،ص۴۱)
الف) قیاسی ب) استقرائی ج)تمثیلی د) فرایندی

۷۷-“استفاده از مشابهت یک معلوم برای کشف مجهول” کدامیک ازروشهای استدلال را شامل می شود؟(جواب ج، ص ۴۱)
الف) قیاسی ب) استقرائی ج)تمثیلی د) فرایندی

۷۸-اگر تحقیق را از مرحله آغاز تا پایان به دوبخش تقسیم کنیم ، درهر یک از بخش ها از چه نوع استدلالاتیاستفاده می شود ؟ ( جواب د ، ص۴۲)
الف ) ابتدا قیاسی ، بعد تمثیلی ب) ابتدااستقرائی ، بعد تمثیلی ج) ابتدا قیاسی ، بعد تمثیلی د)ابتدا قیاسی ، بعد استقرائی

۷۹- در تعریف آن آمده “بهویژگی یا صفت یا عاملی که بین افراد جامعه مشترک بوده ، و بتواند مقادیر کمی وارزش های متفاوت داشته باشد ” .( جواب ب ، ص۴۳)
الف) نظریه ب)متغییر ج)فرایند د) پدیده

۸۰- متغییر هایی مانند “قد ،وزن ، تعداد ، نمرات درسی” جزو کدام دسته از متغییر ها هستند ؟ ( جواب الف، ص۴۴)
الف)متغییر های کمی ب) متغییر های کیفی ج) متغییر های دو وجهی د) متغییر های تابع

۸۱-کدام نوع از متغییر ها مقادیری را که می پذیرند، اعشار پذیرنیستند ؟ (جواب ب ، ص۴۴)
الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

۸۲- کدام نوع از متغییر هامقادیری را که می پذیرند، اعشار پذیرند ؟ ( جواب الف ، ص۴۴)
الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

۸۳- خوش خلقی ، شجاعت جزو کدام دسته از متغییر ها می باشند ؟ ( جواب ج،ص۴۴)
الف)متغییر های کمی متصل ب) متغییر های کمی منفصل ج) متغییر های کیفی د) متغییر های دو وجهی

۸۴-مدرک تحصیلی و در آمد جزو کدامدسته از متغییر ها می باشد ؟ (جواب د ، ص ۴۵)
الف)متغییر های کمی متصل ب)متغییر های کمی منفصل ج) متغییر هایکیفی د) متغییر های دو وجهی

۸۵-متغییر ها را بر اساس رابطه به چند دسته تقسیم می کنند ؟ ( جواب ج،ص۴۵)
الف) متغییر کیفی ، واسطه ، مستقل ب) متغییر کمی ، تابع، مستقل
ج) متغییر مستقل ، تابع ، مستقل د) متغییر دووجهی، تابع ، مستقل

۸۶-کدام یک از متغییر ها نقش علت را به عهده دارند و بر متغییر های دیگراثر می گذارند ؟ (جواب ب ، ص۴۵)
الف)متغییر های تابع ب)متغییر های مستقل ج) متغییر هایعلی د) میانگر یا واسطه

۸۷-در بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی با کمبود درآمد کدام یک متغییر وابسته می باشند ؟ (جواب ج، ص۴۵)
الف) هوش ب)بیسوادی ج) کمبود درآمد د) تورم

۸۸- در رابطه بین افزایش نقدینگی و تورم کدام عامل به عنوان متغییر میانگرمحسوب می شود ؟ ( جواب ب ، ص۴۵)
الف) نقدینگی ب) قدرتخرید ج) تورم د) اشتغال
۸۹-در رابطه بین محیط زیست آلوده و سوءتغذیه با فقر متغییر های واسطه کداماست ؟ ( جواب د، ص۴۶)
الف) محیط زیست ب ) سوء تغذیه ج) فقر د) ضعف سلامتی

۹۰-کدام یک از متغییر های زی در واقع همان متغییر های مستقل هستند ؟( جوابب ، ص۴۶)
الف) متغییر دووجهی ب) متغییر علی ج)متغییر وابسته د) متغییرتوصیفی

۹۱-وضع سنی ، وضع تحصیلی جزو کدام نوع متغییر ها می باشند ؟ (جواب د ، ص۴۶)
الف) متغییر علی ب)متغییر چند ارزشی ج) متغییردو ارزشی د) متغییر توصیفی

۹۲- سطح تحصیلی جزو کدام متغییرها می باشد ؟ ( جواب ب ، ص۴۶)
الف) متغییر علی ب)متغییر چند ارزشی ج) متغییردو ارزشی د) متغییر توصیفی

۹۳-متغییر های جانبی شامل چه متغییر هایی می گردد ؟ ( جواب ب ، ص۴۶)
الف) متغییر کیفی ، واسطه ، مستقل ب) تعدیل کننده ،کنترل ، مزاحم یا مداخله گر
ج) متغییر کیفی ، تعدیل کننده ، کنترل د) متغییر واسطه ، کنترلکننده ، مزاحم

۹۴-با استفاده از کدام متغییر پژوهشگر به دستکاری عامل را دستکاری میکند تاموجب تغییر همبستگی بین متغییر های مستقل و تابع می شود ؟ ( جواب الف ، ص۴۷)
الف) متغییر های تعدیل کننده ب) متغییر های کنترل کننده ج)متغییر های مزاحم د) متغییر ها ی کیفی

۹۵-زمانی که محقق نتواند کلیه متییر ها را به طور هم زمان مورد مطالعهقرار دهد و یک یا چند متغییر را ثابت نگه دارد یا اثر آن را خنثی نماید از کداممتغییر استفاده نموده است ؟ ( جواب ب ، ص۴۷ )
الف) متغییر های تعدیل کننده ب) متغییر های کنترل کننده ج) متغییر های مزاحم د) متغییر ها ی مداخله گر

۹۶-کدام تغییر خارج از کنترل محقق می باشند و غیر مشاهد ، اندازه گیری ودستکاری نیستند ؟(جواب د ،ص۴۷)
الف) متغییر های تعدیلکننده ب) متغییر های کنترلکننده ج) متغییر های علی د) متغییر ها ی مداخله گر

۹۷- چه زمانی می توان گفت یک متغییر تعریف عملیاتی شده است ؟( جواب ج ، ص۴۸)
الف) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش نباشند ، و امکانارزیابی فرضیه ها وجود نداشته باشد
ب) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیرنباشند و قابل سنجش نباشند اما امکانارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد
ج) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش باشند ، و امکان ارزیابیفرضیه ها وجود داشته باشد
د) زمانی که متغییر ها مشاهده پذیر و قابل سنجش نباشند اما قابل تجربهبوده، و امکان ارزیابی فرضیه ها وجود نداشته باشد

۹۸-در کدام مرحله از فرایند تحقیق علمی از طریق مطالعه سوابق ، متغییر هایعلی یا توصیفی را مشخص می نماید و مدل های نظری را طراحی می نماید ؟ ( جواب ، ص)
الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق
ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار
ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها
د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

۹۹-بررسی روش های گردآوری اطلاعات ، انتخاب نمونه ، روش استخراج و طبقهبندی جزء کدام مرحله فرایند تحقیق علمی می باشد ؟ ( جواب ب ، ص۴۹)
الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق
ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار
ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها
د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

۱۰۰-انتخاب نمونه و اجرای آزمایشی پرسشنامه و ابزار سنجش کدام مرحله فرایند تحقیق علمی می باشد ؟ ( جوابج ، ص۵۰)
الف) انتخاب تحلیل و تبیین مسئله تحقیق
ب) مرحله گزینش ، طراحی و تشریح و روش های کار
ج) مرحله گرد آوری اطلاعات و داده ها
د)طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0