لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران(آخر)

بخش پنجم : نظارت و ارزیابی

ماده ۱۵۵
به منظور تحقق پاسخگویی، حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء مستمر کارآمدی، شهرداری تهران مکلف است نظام جامع گزارش دهی را مشتمل بر گزارشهای تکلیفی و غیرتکلیفی ضروری و برحسب مخاطبان اعم از شهروندان، شورای اسلامی شهر تهران، دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی و ذینفع و با مشخص کردن مرجع و دوره های تدوین هریک از گزارشهای مذکور، ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این لایحه طراحی و طی سالهای برنامه پنج ساله به اجرا درآورد.

ماده ۱۵۶
به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه، شهرداری تهران موظف است گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال مشتمل بر موارد ذیل به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۱) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه
۲) میزان دستیابی به اهداف و تحقق راهبردها
۳) بررسی عملکرد شاخصهای برنامه
۴) بررسی عملکرد واحدها و مناطق شهرداری
۵) ارزیابی عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت بهبود عملکرد برنامه

ماده ۱۵۷
به منظور نهادینه سازی امر برنامه ریزی، شهرداری تهران موظف است نظام جامع برنامه ریزی و نظارت را مشتمل بر موارد ذیل تهیه و حداکثر تا شش ماه پس از تصویب برنامه پنج ساله اول جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۱) ساختار برنامه ریزی
۲) شرح وظایف کمیته ها و کارگروه ها
۳) فرآیند برنامه ریزی و نظارت و انطباق آن با آخرین دستاوردهای جهانی
۴) نحوه گزارش گیری و گزارش دهی

ماده ۱۵۸
شهردای تهران مکلف است به منظور ارزیابی و پایش میزان پیشرفت شهر تهران در چارچوب موازین برنامه، چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای توسعه طرح جامع شهر تهران، ضمن بررسی الگوهای بین المللی مقایسه کلان شهرها، نسبت به انتخاب الگوی متناسب و استخراج شاخصهای مربوطه و هماهنگ با شاخص های کلانشهرهای جهان و ایران، اقدام و نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را بهمراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای لازم برای بهبود وضعیت شهر، حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده ۱۵۹
به منظور حفظ و تضمین ثبات سیاستها و اقدامات برنامه ریزی شده در طی سالهای اجرای این برنامه، ایجاد اطمینان نسبت به ثبات سیاستها در میان مردم، ذی نفعان اجتماعی، بخش خصوصی، و سایرشرکای اجتماعی ،و احتراز از اقدامات سلیقه ای و بی ثباتی در سیاست ها وتصمیمات مدیریت شهری ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران تعهد می نمایند در طی سالهای اجرای این برنامه منحصراً سیاستها، برنامه ها و اقدامات مندرج در این سند را پیگیری و اجرا نمایند و از انجام هرگونه اقدام، تصویب هرگونه طرح و برنامه و اتخاذ هرگونه سیاستی که با مفاد این سند منطبق نباشد و یا در این سند مندرج نشده باشد اکیداً خودداری نماید.
هرگونه اقدام مغایر با بند فوق و یا مواردی که به هرعلتی نیاز به تغییر در این برنامه داشته باشد در طول اجرای برنامه ، همه ساله جمع بندی شده و با انضمام مطالعات و گزارشهای کارشناسی مبین ضرورت انجام تغییرات مذکور، در ماههای تیر و مرداد هر سال جمع بندی شده و لایحه اصلاحی برنامه منحصراً درشهریورماه هر سال به شورای اسلامی شهر تهران ارسال و در صورت تصویب، تغییرات موضوع اصلاحیه اعمال خواهد شدو لوایح بودجه سالیانه شهرداری در قالب برنامه حاضر و تغییرات احتمالی سالیانه تنظیم و به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهد گردید.

ماده ۱۶۰
به منظور تحقق اهداف مندرج در جداول الف؛ب و ج،شهرداری تهران موظف است در راستای جهت دهی و ساماندهی کلیه منابع و امکانات در طی سالهای برنامه اقدام نماید .

ماده ۱۶۱
شهرداری تهران متعهد است جداول برآورد منابع و مصارف سالهای برنامه (۹۲-۱۳۸۸) را همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0