شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

مقاله معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از راه دور در منابع زمینی

مقدمه:

 برای رسیدن به توسعه پایدار مـی بایسـت فاکتورهـای ماننـد منـابع زمینـی، محـیط، جمعیـت ، اقتصـاد و اجتمـاع را در نظــر داشــت. محــیط بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن سیســتم ، حفاظــت از آن شــرط اصــلی توســعه پایــدار اسـت . از جملـه راههـای کسـب اطلاعـات از محـیط، بـه کـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه اطلاعات جغرافیایی مـیباشـد. در ایـن زمینـه مـاهوارههـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند که این ویژگیهـا بـه اهمیـت و نقـش آنهـا مـی افزایـد. امـروزه بـا اسـتفاده از مـاهوارههـا و تصـاویر مــاهوارهای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــدههــایی بــا وســعت کمتــر از یــک متــر، موجــب تحــولی درفنــاوری سنجش از دور شده است . با استفاده از تصاویر مـاهوارهای و تکنیـک سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژهها را در سطح جهـانی ، منطقـهای ، ملـی ، اسـتانی و محلـی بـه نتیجـه رسـاند . عـلاوه بـر ایـن ، قابلیـت تکـرار اخــذ دادههــای مــاهوارهای بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال ، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـدههـای زمینـی را بخـوبی فـراهم سـاخته اسـت. قابلیـت دادههـای مـاهوارهای ، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته فعالیـتهـای خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهند.

دانلود متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)