سند برنامه راهبردی توسعه بخش حمل و نقل استان زنجان

سند برنامه راهبردی توسعه بخش حمل و نقل استان زنجان

ریاست جمهوری
وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و استانداری زنجان
سند برنامه راهبردی توسعه بخش
حمل و نقل استان زنجان
۱۳۸۹-۱۳۹۳
(ویرایش اول)
دفتر برنامه ریزی و بودجه

 

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0