سطح خدمات پیاده رو ها

سطح A: به هر فردی این امکان را می دهد که سرعت مطلوب پیاده روی خود را بدون تعارض با سایر عابرین انتخاب کند.

سطح B: عابرین پیاده به تدریج نسبت به حضور سایر عابرین آگاه می گردند.

سطح C: عابرین پیاده ضرورت دارد سرعت و جهت خود را کمی تنظیم نمایند تا متعرض دیگران نگردند.

سطح D: آزادی انتخاب سرعت مشخص و محل عبور, محدود شده است و ضرورت دارد تا فرد تغییرات مکرری در سرعت و موقعیت مکانی خود دهد.

سطح E : آزادی انتخاب سرعت مشخص و محل عبور, خیلی محدود شده است و ضرورت دارد تا فرد تغییرات مکرری در سرعت و موقعیت مکانی خود دهد و مراقب باشد تا با عابرین دیگر برخورد نکند.

سطح F: عابرین همانند افرادی هستند که در محوطه ای توقف کرده اند یا قادر هستند با گامهای کوتاه حرکت کنند. در این حالت تماس ها و برخوردهای مکرر اجتناب ناپذیری با سایر عابرین رخ می دهد.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0