انواع مسیرهای ویژه

مسیر ویژه بدون تقاطع

تونل

خط ویژه دارای اختلاف سطح

خط ویژه بزرگراهی

 

خط ویژه خیابانی

خیابان مخصوص اتوبوس

خط ویژه باتقاطع همسطح

مسیر مشترک با خط پرش از صف در تقاطع ها

مسیر مشترک

خصوصیات مسیر مشترک

مزایا :

اجرای سریع

هزینه اندک

قابلیت ایجاد در تمامی معابر

معایب :

عدم برآورده نمودن شرایط BRT

انواع خطوط ویژه خیابانی

راست

چپ

Lane دوم

وسط

خصوصیات خط ویژه Lane دوم سمت راست

مزایا :

اجرای سریع

هزینه اندک

عدم ایجاد مشکل برای پارک حاشیه ای

امکان استفاده از فضای حاشیه خیابان برای ایستگاه

تسهیل گردش به راست سایر وسایل نقلیه

معایب:

ایجاد مشکل در هنگام پارک خودرو ها

نیاز به عرض بیشتر خیابان

خط ویژه سمت راست

مزایا :

اجرای سریع

هزینه اندک

قابلیت ایجاد در بسیاری معابر

امکان استفاده از فضای حاشیه خیابان برای ایستگاه

معایب :

ایجاد مشکل برای پارک حاشیه ای

ایجاد مشکل برای دسترسی های سمت راست و گردش به راست دیگر وسایل نقلیه در صورت جداسازی

خصوصیات خط ویژه سمت راست با حرکت در خلاف جهت

مزایا :

اجرای سریع

هزینه اندک

قابلیت ایجاد در معابر یکطرفه

امکان استفاده از فضای حاشیه خیابان برای ایستگاه

معایب :

ایجاد مشکل برای پارک حاشیه ای

ایجاد مشکل برای دسترسی های حاشیه ای و گردش به چپ دیگر وسایل نقلیه

مشکل ایمنی برای عابران پیاده

خصوصیات خط ویژه میانی

مزایا :

برآورده نمودن بهتر الزامات BRT

عدم ایجاد مشکل برای پارک حاشیه ای

عدم ایجاد مشکل برای گردش به راست دیگر وسایل نقلیه

امکان ایجاد تقاطع غیر همسطح

معایب :

نیاز به عرض بیشتر خیابان

عدم امکان استفاده از فضای حاشیه برای ایستگاه

ایجاد مشکل برای گردش به چپ دیگروسایل نقلیه

خطوط ویژه بزرگراهی:

خط ویژه کناری:

تداخل با ورودیها خروجی ها

امکان استفاده از فضای حاشیه برای ایستگاه ها

خط ویژه میانی:

عدم تداخل با ورودی ها و خروجی ها بزرگراه ها

نیاز به دسترسی به خروجیها

نیاز به عرض بیشتر در محل ایستگاه ها

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0