GIS و مکان یابی و توسعه بنگاه های اقتصادی در شهر

امروزه استفاده از فن آوری سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت پیدا نمودن و توسعه مکان های جدید شهرها˛ شهرک های صنعتی و غیره امکان پذیر شده و با این فن آوری˛ چند لایه اطلاعاتی مهم و ضروری تجزیه و تحلیل می گردد و نتیجه جهت آزمایش و بررسی میدانی نقاط پیشنهاد شده توسط GIS در فرآیند مکان یابی محک زمینی می خورد. مکان بهینه با توجه به شرایط و وضعیت کاربری های همجوار و برخی پیشنهادها در مورد تغییر کاربری ها برای هماهنگی و هم خوانی با کاربری مکان پیدا شده˛ ارائه می گردد. در توسعه شهرها با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون حاکم بر هر منطقه˛ برای ایجاد فضایی که جوابگوی بخشی از نیازهای ساکنین آن منطقه باشد اقدام به آمایش مکان ها و المان های شهری می گردد. با تحولاتی فرهنگی و اجتماعی که در امر شهر نشینی و نوع زندگی شهری پیش آمده و یا در شرف وقوع است˛ بسیاری از نیازهای جدید در سطح نواحی شهری ایجاد شده که به کمبود امکانات عمومی و تجهیزات شهری مربوط می شود. تاسیسات عمومی شهری امکاناتی هستند که شهر باید به آنها مجهز باشد تا بتواند زندگی در شهر را با برآورد نیازهای شهری و تسهیلات بیشتر میسر سازد. چنین تجهیزاتی علاوه بر آنکه از احتیاجات اساسی یک جامعه شهری محسوب می شوند˛ به عنوان شاخص سنجش توسعه شهر محسوب می گردد. روش های مکان یابی توسعه شهری˛ با توجه به موقعیت مکانی یا جغرافیایی˛ وسعت˛ اندازه توسعه و نوع کاربری های پیشنهادی از همدیگر متمایزند و طراحی یک مدل و الگوی مناسب برای مکان یابی مراکز خرید و فروشگاه های تعاونی مصرف و غیره مبتنی بر GIS ˛با توجه به شباهت ها و تفاوت های روش های مکان یابی اقتصادی فیزیکی متفاوت است. از مهم ترین وجه تشابه مکان یابی اقتصادی و فیزیکی می توان به گرایش در پیدا کردن نقاط ثقل به منظور استقرار تسهیلات جدید اشاره نمود و تفاوت این دو به قیود و متغیرهای هر یک باز می گردد. ویژگی های جمعیتی (کل جمعیت˛ تراکم جمعیت˛ توزیع سنی˛ توزیع در آمدی˛ خانوار˛ سطح تسهیلات˛ توزیع و فراوانی مشاغل˛ دسترسی به نیروی کار)˛ اقتصادی˛ رقابتی˛ مکانی˛ نظارتی و محدودیت های منطقه ای استفاده گردیده و با کاهش پارامترهای موثر و تهیه مدل در منطقه نمونه˛ مدل مناسب همراه با توسعه فیزیکی آن اتخاذ می گردد. در این راستا طراحی در شهر تهران انجام شده که طراحی الگوریتم مدل با بیش از ۸۰۰ مرکز بلوک شهری و ترسیم قطر و شعاع مرکز و با در نظر گرفتن جاذبه و دافعه های انتخاب مکان˛ انجام گردید. مبنای مطالعه کاربری ها در شعاع ثابت ۳۰۰ متر از بلوک اختیار شد و یا چندین سناریوی وزن دهی˛ اولویت بندی مناطق مناسب احداث فروشگاه تعاونی مصرف صورت پذیرفت.

منابع:رضا تمرتاش˛ محمد رضا طاطیان˛ مایسا اسکندرنژاد˛ آذین قربانی˛ سیده زهرا نوربخش˛ اولین کنفرانس GIS شهری˛ دانشگاه شمال˛ آمل

فرستنده: مهسا خدری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0