خلاصه ای از سیستم برنامه ریزی فضایی در بلژیک(۲)

در سطح محلی

استانی و شهرداری: استان ها و شهرداریها به وسیله قانون منطقه ای کنترل می شود، که در قوانین استانی (از تاریخ ۱۸۳۶ ، آخرین بازبینی در سپتامبر ۲۰۰۳ ) و قوانین شهردار ی (آخرین بازبینی در سپتامبر ۲۰۰۳ ) طرح شده است.

 

برنامه های فضایی تهیه شده در هر سطح

سطح ملی: هیچ برنامه کلی در سطح ملی وجود ندارد.

سطح منطقه ای: برنامه چشم انداز ، برنامه های اجرایی به طور قانونی الزام آور برنامه ها ی کاربری زمین بودند که می تواند یک منطقه، یک زیر منطقه، یک شهرداری یا قسمتی از شهرداری را بپوشاند. آن هایی که منطقه ها یا زیرمنطقه ها را می پوشاند در سطح منطقه ای تهیه شده است. قبل از پذیرش نهایی، از نظر قانونی نیاز است که برنامه های کاربری زمین در طی فرایند بازدید و بازرسی عمومی قرار داده شود.

منطقه فلاندر : طرح ساختار فضایی منطقه ای و طرح های اجرایی فضایی منطقه ای. طرح ساختار فضایی منطقه ای بیشترین توسعه آتی مطلوب منطقه فلاندر را ترسیم می کند. هدف آن خلق همبستگی بین همه ابتکارات و اقدامات آغازین فضایی در منطقه است. طرح های اجرایی فضایی منطقه جهت اجرا و محکم ساختن برنامه ساختار فضایی تهیه می شود. این برنامه های اجرایی از نظز قانونی الزام آور هستند.

منطقه والون: برنامه ساختار منطقه ای والون که استراتژی مدیریت و توسعه کلی بر ای منطقه والون به عنوان یک کل را در برمی گیرد. قانون توسعه منطقه ای که قوانین و ضوابط توسعه شهری منطقه ای را شامل می شود.

زیر منطقه ای والون : برنامه زیر منطقه که طرح کاربری زمین یا منطقه بند ی است، برنامه قسمت هایی از منطقه والونی را می پوشاند.

منطقه پایتختی بروکسل : طرح توسعه منطقه ای بیشتر ین توسعه مطلوب منطقه بروکسل با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و زیست محیطی را بیان می کند. برنامه توسعه منطقه ای اساسا اکتشافی است. طرح کاربری زمین منطقه ای که به سال ٢٠٠١ برمی گردد و بالاترین حد سلسله مراتب برنامه های قانونی را شکل می دهد، کاربری کلی همه قسمت های منطقه را بیان می کند . طرح کاربری زمین منطقه ای همچنین می تواند ضوابط اندازه ساختمان ها را هم شامل شود . کلیه مجوز ها ی توسعه های شهری باید درون طرح منطبق شود. بعد از آن هم چنین قوانین فضایی منطقه ای موجود که ضوابط منطقه به عنوان یک کل یا بخشی از منطقه مانند دسترسی، جداسازی و امنیت ساختمان ها را ارایه می دهد.

سطح محلی

استانی

طرح کاربری زمین یا طرح های اجرایی به طور قانونی برای طرحهای کاربری زمین که می تواند یک منطقه، یک زیر منطقه، یک شهرداری یا بخشی از شهرداری را بپوشاند، الزام آور است.

منطقه فلاندر: طرح ساختاری استانی ، طرح های اجرایی استانی. طرح ساختاری استانی بیشترین توسعه مطلوب آتی هر استان را تعیین می کند. هدف آن خلق همبستگی بین همه اقدامات آغازین در استان به خصوص است. طرح های اجرایی استانی جهت اجرا و محکم ساختن طرح ساختاری استانی است. طرح های اجرایی به طور قانونی الزام آور هستند. طرح ساختاری استانی و طرح اجرایی استانی باید بر طرح ساختاری منطقه ای و طرح های اجرایی منطقه ای منطبق باشد.

منطقه والون : هیچ برنامه ای در این سطح ندارد.

منطقه پایتختی بروکسل : هیچ برنامه ای در این سطح ندارد.

شهرداری

طرح های کاربری زمین یا طرح های اجرایی که شهرداری ها یا زیر شهرداری ها را می پوشاند، در سطح شهرداری تهیه می شود، هرچند باید در سطح منطقه ای تصویب شود.

منطقه فلاندر: طرح ساختاری شهری، طرح اجرایی شهری. طرح ساختار ی شهر ی بیشترین توسعه آتی مطلوب شهر را به عنوان یک کل تعیین می کند . هدف آن خلق همبستگی بین اقدامات آغازین در شهر به خصوص است. طرح ها ی اجرایی شهر ی جهت اجرا و محکم ساختن طرح ساختاری شهری تهیه می شود. طرح ها ی اجرایی از نظر قانونی الزام آور است. طرح ساختاری شهری و طرح های اجرایی شهر ی باید با طرح ساختاری منطقه ای، طرح های اجرایی منطقه ای، طرح ساختار ی استانی و طرح اجرایی استانی تطبیق داده شود.

منطقه والون : طرح ساختاری شهری که اطلاعاتی از قوانین ، مدیریت و برنامه بیشترین توسعه مطلوب شهر به عنوان یک کل را شامل می شود . برنامه مدیریت شهری یک طرح کاربری زمین یا منطقه بندی است. طرح شهر را به عنوان یک کل می پوشاند. قانون شهری شهرداری ضوابط و مقررات توسعه شهری شهرداری را شامل می شود.

زیر شهرداری والون: طرح مدیریت ویژه یک طرح کاربری زمین یا منطقه بند ی است . طرح بخش هایی از شهرداری را می پوشاند.

شهرداری پایتختی بروکسل: طرح توسعه شهری بیشترین توسعه مطلوب شهر ی با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و زیست محیطی را بیان می کند . طرح توسعه شهری اساسا اکتشافی است، ولی می تواند قانونی بر اساس کاربری ها ی خاص داشته باشد.

زیر شهرداری پایتخت بروکسل: طرح کاربری زمین یا هدف ویژه که جزئیات کاربر ی هر قسمتی از شهرداری را بیان می کند. طرح های مقصد ویژه هم چنین می تواند ضوابط اندازه و کیفیت زیبایی ساختمان ها را شامل شود.

 

منبع: الهام فلاح منشادی (دانشجوی دکتری شهرسازی˛ پردیس هنرهای زیبا˛ دانشگاه تهران)

فرستنده: مهسا خدری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0