محورهای کنگره:

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • WEBGIS
 • MOBILEGIS
 • سنجش از دور RS
 • پرنده بدون سرنشین UAV
 • سیستم موقعیت یاب جهانی GPS

زمینه های کنگره:

 • منابع طبیعی
 • کشاورزی و محیط زیست
 • عمران، شهرسازی و نقشه برداری
 • اکولوژی انسانی
 • جغرافیا

وب سایت کنگره : http://irangisday.ir/Site/Home

POSTER2