نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل)

نقش سرمایه گذاری های دولت در ظرفیت سازی مناطق روستایی (نمونه موردی: روستاهای ناحیه آران و بیدگل)

توسعه مناطق روستایی، یکی از محورهای اصلی سیاست دولت است و به این منظور دولت برای دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده کرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا در آورده است. سرمایه­ گذاری­های عمرانی یکی از مهم­ترین ابزارها در این زمینه است. بخشی از پیامدهای سرمایه­ گذاری عمرانی را می­توان در نظام اجتماعی شاهد بود که دارای محورهای متفاوتی مثل توانمند­سازی و ظرفیت ­سازی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه­ گذاری­های دولت در ظرفیت­ سازی روستاهای کشور است. روش تحقیق از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ۱۴۴۳۱ نفر ساکن در ۱۱ روستای ناحیه آران و بیدگل تشکیل می­دهند. حجم نمونه با استفاده از نمونه­ گیری کوکران ۳۱۲ نفر تعیین گردید. در روش پیمایش،‌ پس از گردآوری اطلاعات با پرسشنامه خود ساخته و پردازش اطلاعات با نرم­ افزار SPSS،‌ با توجه به سطح سنجش متغیرها از روش­های آماری توصیفی و استنباطی کندال b استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد رابطه­ ی میان میزان سرمایه­ گذاری عمرانی و ظرفیت­ سازی: ایجاد ظرفیت نگهداری از تأسیسات روستا (۰۵۸/۰sig= ‌)، تغییر و بهبود در مدیریت روستا (۰۵۴/۰sig= ‌)، پذیرش نقش در فعالیت­های عمرانی (۰۴۹/۰sig= ‌) و (۰۴۱/۰sig= ‌) و قدرت کنترل و تغییر ناشی از مداخله سازمان­های دولتی (۰۴۸/۰sig= ‌) در روستاهای ناحیه می­باشد. بنابراین دولت با سرمایه ­گذاری­های عمرانی درتقویت و ارتقاء ظرفیت­ سازی جوامع روستایی از کارآمدی ناچیزی برخوردار است و هنوز روستانشینان نیز نقش­ آفرینی کمتری را در توسعه روستایی برای خود قایل هستند.

سرمایه گذاری؛ ظرفیت سازی؛ دولت؛ روستاهای آران و بیدگل؛ اثرات اجتماعی؛ آران و بیدگل

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0