مدلسازی مکان بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در پشت‎بام ساختمان‎ها با استفاده از GIS‎؛ مطالعه موردی حد واسط خیابان وصال تا خیابان قدس شهر تهران

مدلسازی مکان بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در پشت‎بام ساختمان‎ها با استفاده از GIS‎؛ مطالعه موردی حد واسط خیابان وصال تا خیابان قدس شهر تهران

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی‎های تجدید‎پذیر در ایران محسوب می‎گردد. این تحقیق به‌دنبال ارائۀ مدلی در خصوص شناسایی مکان‎های بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در محیط شهری می‎باشد. پتانسیل فراوان و فضای مناسب پشت‌بام ساختمان‎ها با ارتفاع زیاد و قرارگیری آن‎ها در معرض مستقیم نور خورشید و استفاده‌نکردن بهینه از این فضاها، لزوم مکان‎گزینی بهینۀ استقرار پانل‎ها خورشیدی را برای تولید انرژی ضروری کرده است. در این تحقیق، ابتدا ویژگی‎ مکان‌های مناسب استقرار پانل‎های خورشیدی در محیط شهری و منبع تولید لایه‎های مورد نیاز شناسایی‌گردید. لایه‎های مورد نیاز جهت دست‌یابی به مکان‎های مناسب استقرار پانل‎های خورشیدی بر اساس نقشه‎های ۱:۲۰۰۰در نرم‎افزار ArcGIS تهیه و مدلسازی فضایی با استفاده از عملگر AND منطق بولین و عمگر ضرب در این نرم‎افزارانجام شد. همچنین از تکنیک میانگین‎گیری وزن‎دار ترتیبی(OWA) برای تلفیق نتایج به‌دست آمده با دو عامل نوع کاربری و میزان جمعیت استفاده شد. بر اساس مشاهدات میدانی، مدل مد‌نظر ارزیابی شد و از ضریب تاو-کندالb برای تعیین میزان تطابق میان نتایج به‌دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات استفاده شد. نتایج، حاصل ضریبی برابر ۷۷۱/۰ را نشان‌می‌دهد که حاکی از رابطۀ قوی بین دو متغیر و دقت نسبتاً زیاد مدلسازی انجام گرفته است.

سیستم اطلاعاتجغرافیایی(GIS)؛ انرژی خورشیدی؛ پانل‎های‎خورشیدی؛ مدل رقومی سطح زمین(DSM)

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0