تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت

تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت

عدالت در بخش بهداشت و درمان  به عنوان یک ارزش سعی در کاهش تفاوت­های میان گروه­های مختلف افراد درون جامعه دارد، و دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد عدالت در جامعه و موجب ارتقای سطح سلامت و ایجاد فرصت­های برابر در جامعه خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری استان­های کشور از لحاظ برخورداری از شاخص­های سلامت می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و متغیرها شامل ۲۴ شاخص در زمینه­ شاخص­های سیمای سلامت استان­های کشور مربوط به سال­ 1387و ۱۳۸۵، که در نهایت به ۶ عامل از طریق چرخش واریماکس در تحلیل عاملی تبدیل، که در مجموع ۶۷/۸۲ درصد از واریانس را می­پوشاند. به منظور آگاهی از رتبه استان­های کشور در عامل­های بارگذاری از روش مؤلفه‌های اصلی و همچنین از تکنیک تحلیل خوشه­ای جهت سطح­بندی نهایی استان­های کشور در عامل­های تلفیقی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که توزیع جغرافیایی شاخص­های سیمای سلامت در بین استان­های ایران به صورت نابرابر صورت گرفته است، به طوری­که استان­های سمنان، خراسان رضوی و یزد برخوردار و استان­های سیستان ­و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان محروم هستند. در پایان با استفاده از رگرسیون چند متغیر، نسبت به پیش­بینی اولویت توسعه استان­های کشور اقدام، که بر این اساس ضروری است که عامل­های خدمات واحدهای بهداشت و درمان، خدمات حمایتی، خدمات مشاوره­ای و اجتماعی، خدمات نهادی و نیروی انسانی، خدمات مراکز و پایگاه های بهداشت و خدمات نیروی انسانی متخصص در اولویت توسعه­ی استان­های کشور به ترتیب برای استان­های خیلی محروم، محروم، کمتر برخوردار، تا حدودی برخوردار، برخوردار و خیلی برخوردار قرار گیرند.

تحلیل فضایی؛ شاخص های سلامت؛ برخورداری؛ ایران

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0