بررسی تأثیر فعالیت های کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد

بررسی تأثیر فعالیت های کشت و صنعت بر توسعه شهر نوبنیاد پارس آباد

چکیده
شناخت تأثیر فعالیت کشت و صنعت بر پویش شهرنشینی در شهر نوبنیاد پارس آباد، تحولات اجتماعی اقتصادی و کالبدی شهر پارس آباد و شناخت سازوکارهای تأثیر فعالیت های کشت و صنعت بر توسعه شهر پار س آباد، از مهمترین اهداف این بررسی است. نوع تحقیق، توسعه ای  بنیادی و روش بررسی آن توصیفی  تحلیلی است . نتایج بررسی نشان می دهد که جمعیت شهر پارس آباد  که در اولین دوره سرشماری در سال ۱۳۳۵ در حدود ۵۰۰ نفر بوده است  با نرخ رشدی بسیار بالا در بین شهر های کشور، در آخرین دوره سرشماری در سال ۱۳۸۵ به ۸۲۰۰۰ نفر افزایش یافته است . توسعه این شهر عمدتاً در نتیجه گسترش فعالیت مجتمع های کشت و صنعت و فرصت های اشتغال صورت گرفته و فرآیندهای تولیدی و صنایع تبدیلی و سرانجام ارزش افزوده های ناشی از فعالیتهای زنجیره ای وابسته به بخش کشاورزی کلان مقیاس با مدیریت دولتی، روند توسعه آن را سرعت بخشیده است . توسعه کشاورزی همچنین مشاغل جدیدی را به وجود آورده و بنگاه های مختلفی برمبنای آن دایر گردیده است . در مسیر جاده های اصلی و فرعی به شهر، مغازه ها و مراکز کسب وکار تازه ای ایجاد شده و درنهایت حجم آمد وشد به شهر مشخصا افزایش یافته است . ۹۴ درصد افراد مورد بررسی در پژوهش حاضر، بر این باورند که کشت و صنعت ها و فعالیت های اقتصادی وابسته به آنها، بیشترین تأثیر را در توسعه فیزیکی و کالبدی شهر پارس آباد، طی ۴۰ سال گذشته داشته اند. مقایسه روند رشد این شهر با دیگر شهرهای استان و منطقه مورد مطالعه طی نیم قرن اخیر، و همچنین حجم سرمایه گذاری گسترده و گردش مالی بالای شرکت های کشت و صنعت، نشان می دهد که توسعه شهر پارس آباد عمدتاً از کشت و صنعت ها و فعالیت های وابسته به آنها تأثیر پذیرفته است.
کلیدواژ هها: مجتمع های کشت و صنعت، شهر نوبنیاد، توسعه کالبدی، فعالیت، پار س آباد.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0